Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Delniška družba

Delniška družba, krajše d. d, je gospodarska družba, katere osnovni kapital je razdeljen na delnice. Najnižji znesek osnovnega kapitala je 25.000 evrov, najnižji nominalni znesek delnice je 1 evro. Pri tem morajo vsaj tretjino osnovnega kapitala sestavljati delnice, ki se vplačajo v denarju (delnice se lahko vplačujejo tudi s stvarnimi vložki).

Delniška družba je upnikom odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Delničarji pa niso odgovorni za obveznosti družbe upnikom.

Delniško družbo ustanovi ena ali več pravnih oziroma fizičnih oseb, ki sprejmejo statut, ki pa mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa.

Organi delniške družbe so skupščina, nadzorni svet (ni obligatoren, razen če tako določa zakon ali statut) in uprava.

 

Statut mora določati:

 • ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež vsakega ustanovitelja;
 • firmo in sedež družbe;
 • dejavnosti družbe;
 • znesek osnovnega kapitala;
 • če ima družba delnice z nominalnim zneskom: nominalni znesek delnic in število delnic vsakega nominalnega zneska, če je več razredov delnic, tudi razred delnic ter nominalne zneske in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu;
 • če ima družba kosovne delnice: število delnic, če je več razredov delnic, tudi razred delnic in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu;
 • ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime;
 • znesek vplačanega kapitala na dan vpisa družbe v register in vsakokratni vplačani kapital;
 • sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni);
 • število članov organov vodenja ali nadzora, ali akt, v katerem se to določi;
 • mandatno dobo članov organov vodenja ali nadzora;
 • obliko in način objav, pomembnih za družbo ali delničarje;
 • čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas ter način prenehanja družbe.

Za sestavo in podpis listin, ki jih pripravi notar, je potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko zastopa pooblaščenec. Pooblastilo za zastopanje pri ustanovitvi družbe s pogodbo v obliki notarskega zapisa mora biti v enaki obliki, torej v obliki notarskega zapisa.

Ker mora biti podpis zastopnika, člana nadzornega sveta ali člana upravnega odbora na izjavi o soglasju za imenovanje in na izjavi, da ni okoliščin, ki bi nasprotovale imenovanju, overjen, je potrebna osebna prisotnost vseh navedenih oseb.