Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT Svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

Od 25.10.2021 do 29.10.2021 Ragor Spot točka ne deluje

za termin pokličite T: 04 77 77 252, sedež SPOT Svetovanje Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 

Spletna stran: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Članek: »KAKO UVELJAVLJATI DRŽAVNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE?«

15. april 2020 do NaN.  

 

 

 

 

Dne, 15.4.2020

 

 

»KAKO UVELJAVLJATI DRŽAVNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE?«

informativni članek

 

 

Obdobje upravičenosti

od 13. marca do 31. maja 2020

 

Za katere delavce lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače?

  • Za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020,
  • Za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja),

 

Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?

  • Vsi delodajalci, razen neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, in delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

 

Delodajalci so upravičeni do ukrepa, če ocenijo da bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Delodajalci, ki niso poslovali v celotnem letu 2019, so upravičeni do ukrepa če ocenijo vsaj 25 % zmanjšanje upada prihodkov v marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 ali vsaj 50 % upad v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020.

Če se naknadno ugotovi, da je delodajalec napačno ocenil upad prihodkov in do ukrepov v zvezi z oprostitvijo prispevkov od nadomestila plač glede na podatke poslovnega izida ni upravičen, bo moral znesek oproščenih prispevkov vrniti.

 

Kateri delodajalci niso upravičeni do pomoči?

  • ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge.
  • Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge;
  • če je nad njim uveden postopek stečaja.

 

Podatke o izpolnjevanju pogojev bo FURS zavodu zagotavljal avtomatsko in zavezancu ne bo treba pridobiti potrdila. Lahko pa preveri stanje svojih neplačanih obveznosti prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve).

 

Ali lahko uveljavljam oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil plač?

Da. Upravičeni uveljavljajo oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost od nadomestila plače, in sicer za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v RS, preračunane na mesec (1.753,84 eur). Če je znesek nadomestila višji od povprečne plače se od razlike prispevki za socialno varnost obračunajo in plačajo.

 

 

Višina povračila, ki pripada delavcu

Za čakanje na delo iz poslovnega razloga in višje sile po ZIUZEOP znaša nadomestilo plače 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, vendar ne manj kot znaša minimalna plača. To pomeni, da bo nadomestilo plače delavca, ki prejema minimalno plačo, 100 %.

Osnova predstavlja povprečno mesečno plačo za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.  

Četudi delodajalec ne bo koristil ukrepa povračila nadomestila (npr. ker ne bo imel upada prihodkov), mora delavcem izplačati nadomestilo plače v višini 80 %.

 

Kako uveljavljam pravico do povračila nadomestila plače?

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z elektronsko vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

Zavod bo o vlogi odločil z upravno odločbo in z delodajalcem sklenil pogodbo o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače, če bodo izpolnjeni pogoji za delno povračilo nadomestila plače, določeni z zakonom.

 

 

 

Članek pripravila:

Hermina Biščević, dipl.upr.org.

Spot svetovanje Gorenjska

Vir: FURS in ZRSZ

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

« nazaj na seznam