Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT Svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

Od 25.10.2021 do 29.10.2021 Ragor Spot točka ne deluje

za termin pokličite T: 04 77 77 252, sedež SPOT Svetovanje Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 

Spletna stran: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Članek: »PRIPRAVA RAČUNOVODKIH IZKAZOV ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG«

24. marec 2020 do NaN.  

Dne, 24.3.2020

 

»PRIPRAVA RAČUNOVODKIH IZKAZOV ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG«

strokovno informativni članek

 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenski računovodski standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Podlaga za knjiženje poslovnih sprememb je knjigovodska listina, ki je tudi pisni dokaz o nastanku poslovnega dogodka. Slovenska podjetja morajo po zakonu voditi tudi knjigovodske evidence, ki jim omogočajo oblikovanje računovodskih poročil za statistične in davčne potrebe.

 

Zaključni račun je pomemben pokazatelj uspešnosti vsakega podjetja.

Bilanca stanja (izkaz finančnega stanja) in izkaz poslovnega izida (izkaz uspeha) skupaj sestavljata zaključni račun, ki je temeljni računovodski izkaz.

Bilanca stanja + izkaz poslovnega izida = zaključni račun (letno poročilo)

Bilanca stanja izkazuje finančno stanje podjetja na določen dan v letu. Je dvostranski računovodski izkaz, ki na eni strani prikazuje stanje sredstev (aktiva), na drugi strani pa stanje obveznosti do virov sredstev v določenem trenutku (pasiva). Obe strani bilance sta uravnovešeni.

Izkaz poslovnega izida (izkaz uspeha) prikazuje prihodke in odhodke v določenem obdobju do določenega trenutka ter poslovni izid kot razliko med njima (dobiček ali izgubo).

V skladu s predpisi morajo poslovni subjekti AJPES predložiti podatke iz letnih poročil za državno statistiko oziroma letna poročila za zagotovitev javnosti. Večina poslovnih subjektov predloži AJPES letno poročilo hkrati za namen državne statistike in za namen zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen. 

Letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil morajo predložiti AJPES naslednji poslovni subjekti:

  • gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe),
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  • pravne osebe javnega prava (določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta), to je za javne zavode, proračune in druge pravne osebe javnega prava,
  • nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava, to je za ustanove, politične stranke, sindikati, itd.,
  • društva.

Roki za predložitev letnih poročil:

VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA 

ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV 

ZA DRŽAVNO STATISTIKO 

Gospodarske družbe

Letna poročila - 3 mesece po koncu poslovnega leta

 

Revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta

do konca meseca marca

Zadruge

Letna poročila, revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta

do konca meseca marca

Samostojni podjetniki

3 mesece po koncu poslovnega leta (oziroma do konca meseca marca za preteklo leto)

do konca meseca marca

Pravne osebe javnega prava

do konca meseca februarja

do konca meseca februarja

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava,
izjema politične stranke


do konca meseca februarja

do konca meseca marca

do konca meseca februarja

do konca meseca marca

Društva

Letna poročila – do konca meseca marca 
Revidirana letna poročila – do konca meseca avgusta

do konca meseca marca

Slika: Vir Ajpes
Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, praznik ali kak drug dan, ko AJPES ne dela, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan. 
Če je poslovno leto enako koledarskemu, je rok za predložitev letnih poročil za oba namena enak (razen za revidirana in konsolidirana letna poročila).

Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, politične stranke in društva morajo predložiti zaključna poročila.

AJPES obvešča zavezance za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc, da je Vlada že določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki bo podaljšal rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil na 31. maj 2020. 

Tudi samostojni podjetniki so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) dolžni predložiti AJPES-u letno poročilo zaradi javne objave in državne statistike. Letno poročilo mora predložiti vsak samostojni podjetnik razen tistih, ki so obdavčeni glede na ugotovljeni dobiček ob upoštevanju normiranih stroškov.

Letna poročila so tudi javno objavljena na AJPES-ovi spletni strani. Za vstop v spletno aplikacijo JOLP - Javna objava letnih poročil je potrebna predhodna brezplačna registracija in je dosegljiva na https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Javna_objava

 

Članek pripravila:

Hermina Biščević, dipl.upr.org.

Spot svetovanje Gorenjska

Vir: AJPES

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

« nazaj na seznam