Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Osebna izkaznica


Naziv: RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Sedež: Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 3400
Email: info@ragor.si

Matična številka: 1540114
Davčna številka: 99442809
Transakcijski račun: 01241-6030215986

Občina Jesenice je v okviru sprejete Strategije gospodarske in prostorske regeneracije, kot eno izmed prioritetnih aktivnosti na področju razvoja opredelila ustanovitev razvojne agencije. Osnovno izhodišče pri ustanovitvi je bilo, da se k ustanovitvi povabi tudi vse sosednje občine. Tako je bil septembra 2000 ustanovljen javni zavod »Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR«, na osnovi enakopravnega partnerstva občin: Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica.

RAGOR predstavlja skupaj s SORO Škofja Loka in BSC Kranj regionalno razvojno agencijo Gorenjske.

Razvojna agencija RAGOR skrbi za razvoj območja občin ustanoviteljic, katerih skupna površina meri 1.171 km2. To območje poseljuje približno 66.219 prebivalcev. Za območje je značilna tradicionalna industrija (železarstvo, obutvena, tekstilna industrija), v značilno turističnih občinah (Bled, Bohinj; Kranjska Gora) in pa storitve, namenjene opravljanju turističnih dejavnosti.

Namen ustanovitve RAGOR-ja je organiziranje stalne koordinacije, strokovno usmerjanje in spremljanje razvojnih programov na področju kadrov, industrijskega sektorja, malega gospodarstva, turizma in razvoja podeželja ter razvoj novih programov, instrumentov in storitev na območju občin ustanoviteljic. Skupna področja delovanja razvojne agencije so bila opredeljena v okviru skupnih delavnic, izvedenih z namenom oblikovanja in priprave poslovnega načrta za ustanovitev.

Razvojna agencija bo pokrivala naslednja področja razvoja: razvoj kadrov, regeneracija industrijskega sektorja z vzporednim razvojem malega gospodarstva, razvoj turizma in razvoj podeželja.

 

Statut Ragor-ja

Strategija Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Strategija je temeljni dokument  Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Z njo smo opredelili cilje ter način, kako jih bomo dosegli, kot tudi načela in vrednote, za katere verjamemo, da so pogoj za izpolnitev našega poslanstva.

Strategija je živ dokument; spreminjala se bo skladno z okoliščinami, ki vplivajo na delo zavoda, zato jo bomo redno posodabljali. Dokument bo objavljen tudi na spletni strani RAGOR-ja, od javne dostopnosti si obetamo tudi sugestije občanov, saj se zavedamo, da je poslanstvo zavoda služiti prav njim in zato tak dokument mora biti dojemljiv za njihova mnenja.

 

1.      POSLANSTVO RAGOR-JA

Širši okvir za opredelitev poslanstva  zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je podan z njegovo pravno organizacijsko obliko: je javni zavod, torej je namenjen prizadevanjem za blagostanje prebivalcev, ki so ga ustanovili.  Na kakšen način si bo zavod za to blagostanje prizadeval,  v svojem 10. členu Statut Razvojne agencije Zgornje opredeli z opisom vsebine  dela zavoda: 

 • pospeševanje gospodarskega razvoja na območju občin ustanoviteljic
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju regionalnih razvojnih programov
 • oblikovanje in izvajanje razvojnih programov

 

Poslanstvo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je torej z razvojnimi aktivnostmi povečati blagostanje prebivalcev območja lokalne skupnosti, ki ga je ustanovila.

 

2.      VIZIJA RAZVOJA RAGOR –JA

Vizija  ki opredeljuje stanje v prihodnosti, torej opis, kakšen bo moral biti zavod, da bo sposoben kar najbolje opraviti svoje poslanstvo:

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske bo kadrovsko in materialno trdna ustanova, prepoznana po odličnih referencah. Sposobna bo financirati razvojno pomembne projekte ter vplivati na za lokalno skupnost pomembne odločitve, ki se bodo sprejemale na nivoju  regije ali države.  Zato bo v lokalnem okolju vpliven razvojni dejavnik. Zaradi svojega renomeja bo RA zaželen sogovornik v razpravah o razvoju lokalne skupnosti, uveljavljen kot soliden partner v večjih projektih ter iskan svetovalec pravnim in fizičnim osebam.

 

3.      STRATEGIJA:

Strategija predstavlja način, načela in vrednote, ki jih bomo zasledovali, da bi dosegli svoj cilj oziroma vizijo:

Profesionalna naravnanost  kadrov

 • o Delavce zaposlujemo le po preizkusnem obdobju, ki mora biti dovolj dolgo, da se zanesljivo izkaže strokovnost, iniciativnost, predanost delu ter skladnost s kolektivom.
 • o Spodbujamo angažiranost zaposlenih v nevladnih organizacijah, pomembnih za lokalno skupnost.
 • o Delavce motiviramo tako, da jih podpiramo v strokovni rasti ter jim omogočamo prijazne delovne razmere.
 • o Pri izboru projektov in aktivnosti, ki se jih lotevamo, upoštevamo privlačnost projekta za izvajalca. Zavedamo se, da je osebno zadovoljstvo dela na projektih prav tako pomembno, saj težimo k profesionalni naravnanosti zaposlenih.
 • o Pri usmeritvi v projekte se bomo osredotočali na specialna znanja kadrov, ki so kot posebna prepoznana na regionalnem ali celo državnem nivoju.

Poslovna odličnost

 • o Ker nastopamo tudi v vlogi podjetniških svetovalcev, je naša absolutna prioriteta lastna poslovna odličnost, skozi katero se kažejo tudi dobre reference na lokalnem in regionalnem nivoju.

Politika kakovosti

 • o Zavedamo se, da je naša prihodnost odvisna le od zadovoljnih uporabnikov naših storitev, zato smo si postavili temeljne cilje z vidika kakovosti. Vsi zaposleni se zavedamo odgovornosti in organiziramo naše delo tako, da vedno zagotavljamo visok nivo strokovnosti storitev, nepristranskost do vseh področji dela, nepristranskost do vseh ustanoviteljic ter visok nivo komunikacije. Zaradi pomena našega dela za širše družbeno okolje obveščamo strokovno in laično javnost o naših prizadevanjih na spletni strani www.ragor.si, skupaj z ostalima gorenjskima razvojnima agencijama pa preko mesečnih elektronskih novic in preko rednih, prav tako mesečnih, blokih v oddajah lokalnih radijskih postaj. S podobnimi institucijami se povezujemo doma in po svetu in si prizadevamo ustvariti sodobno delovno okolje ter podpiramo inovativnost in stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih doma in v tujini.

Visoke etične in moralne norme

 • o Od zaposlenih pričakujemo absolutno poštenost.
 • o Spodbujamo odprtost – kritika ima prednost pred hvalo.
 • o Svojega renomeja ne skušamo dvigniti s kritiko drugih.
 • o Spoštujemo stranke in jim skušamo ustreči po najboljših močeh. Zavedamo se, da imajo vse vpliv vsaj v svojem lokalnem okolju in nam je njihovo dobro mnenje o nas dragoceno.
 • o Enakovredno obravnavamo vse stranke, ne glede na socialni status, raso, vero spol ali narodnost.

Akumulacija razvojnih sredstev

 • o Želimo doseči zadostno trdno materialno osnovo, da se bomo lahko odločili za izvedbo pomembnih razvojnih projektov tudi, če jih lokalna skupnost ne bo mogla sofinancirati. V vsakem primeru pa bo še vedno nujni pogoj za izvedbo projekta soglasje Sveta zavoda.

 

4.      Taktika

Pogoj za poslovno odličnost, torej tudi solidne finance, je optimalna zasedenost kadrov.  To pomeni, da bo za daljše časovno obdobje dovolj dela, torej zadosten nabor potencialnih ponujenih projektov in aktivnosti. Zato bomo:

 • Vlagali napor v širitev ali vsaj ohranitev aktivnosti, ki se izvajajo že dlje časa in na katerih tudi gradimo svojo prepoznavnost, kot je npr. svetovalna služba lokalnega podjetniškega centra. Te aktivnosti omogočajo zanesljivejše načrtovanje denarnih tokov na daljši rok.
 • Širili bomo mrežo projektnih partnerjev, s katerimi je bilo izkazano vzajemno zadovoljstvo s sodelovanjem v skupnih projektih. To nam bo izboljšalo možnosti za vstop v nove, zlasti mednarodne projekte in povečalo možnosti, da bodo dobro izvedeni.
 • Na regijskem nivoju si bomo prizadevali za ohranitev pristojnosti, ki jih imamo v sklopu Regionalne razvojne agencije ter z njimi povezanimi aktivnosti. Prizadevali si bomo za optimalno sodelovanje s sorodnimi inštitucijami (Razvojna agencija SORA, Center za razvoj podeželja,….) v regiji. 
 • Prizadevali si bomo za pridobitev in vključitev v mednarodne projekte, zlasti za tiste, ki bi finančne tokove usmerili v investicije in aktivnosti predvsem na območje Zgornje Gorenjske.
 • Razvijali bomo nove programe, instrumente in storitve za pospeševanje razvoja.
 • Izkoristili bomo dejstvo, da je naš delavec član Državnega sveta ter, da Zgornja Gorenjska izstopa od preostale po boljši povezanosti županov.
 • Izkoristili bomo naše primerjalne prednosti: večjezičnost, vzpostavljene povezave v drugih državah ter poznavanje lokalnega okolja.

Aktualnost strategije razvoja Razvojne agencije bomo preverjali vsako leto, ob pripravi   programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za naslednje leto. Strategijo bomo posodobili ob vsaki večji spremembi okoliščin, pomembnih za razvoj lokalne skupnosti in naše delo.