Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

CLLD operacije


Operacije delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran PRP

Povezava na spletno stran LAS Gorenjska košarica

 

1. OPERACIJA: USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU – SMER TNP

Sklad:
EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Trajanje operacije:  november 2018 – december 2020
Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, CIPRA Slovenija
Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):
194.211,20 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 134.237,34 €

Opis operacije:
Celotna operacija Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku je neposredno in posredno namenjena ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverziete, ki predstavljajo  potenciale za razvoj novih inovativnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov. V okviru operacije bomo usmerjali obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena območja in ustrezno urejana območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve. Z usmerjanjem obiskovalcev iz visokogorja in občutljivih con Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju TNP) na obrobje parka bomo pripomogli k razvoju podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželja. Operacija bo predstavljala podlage in priložnosti za gospodarski in turistični razvoj omenjenih področij.

V sklopu operacije bo ustvarjeno novo zeleno delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko koordinacije usmerjanja obiska na območju TNP-ja vezano predvsem na področje trajnostnega turizma.

Cilj operacije:
- zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine in habitatov ter biodiverzitete. 

Namen operacije:
Namen operacije je s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje obiska, analize zbranih podatkov, nabora ukrepov, smernic, izobraževanj, osveščanj, pilotne ureditve informacijskih točk, priprave vsebin za interpretacijo naravne in kulturne dediščine usmerjati obisk na območju Triglavskega narodnega parka (gorenjski del) iz visokogorja in občutljivih con TNP-ja na obrobje parka ter tako poskrbeti za ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete ter vzpostaviti podlage za oblikovanje novih inovativnih (naravi prijaznih) turističnih produktov.

Aktivnosti operacije: 
- metodologija za spremljanje obiska v TNP,
- vzpostavitev sistema za spremljanja obiska na osnovi števcev obiska in zasnova ukrepov in orodij za usmerjanje obiska na območju TNP,
- strokovno izobraževanje na temo spremljanja in usmerjanja obiska za upravljalce zavarovanih območij in drugo strokovno javnost,
- pilotna ureditev informacijske točke,
- priprava vsebine za interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje narave, habitatov in biodiverzitete,
- organizacija študijske ture,
- priprava nabor predlogov in priložnosti za nadaljnje delo,

- spodbujanje trajnostne mobilnosti skozi različne aktivnosti na območju TNP.

Rezultati operacije: 

- ustvarjeno novo delovno mesto,
- urejene površine z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za varovanje narave in okolja.

 

2. OPERACIJA:  SEMENJALNICA

Sklad:
EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Trajanje operacije: oktober 2018 – december 2020
Partnerji: RAGOR, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žirovnica, EKOSEMENA, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj
Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV)
: 118.371,22  €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.958,30  € (85 %)

Opis operacije:
Operacija se posebej osredotoča na dvig podjetniške aktivnosti in zagotavljanje ustrezne infrastrukture, s pozitivnimi spodbudami za višanje kakovosti življenja na podeželju in krepitvijo pestrosti podeželskega gospodarstva s pomočjo izvajanja ukrepov podpore raznolikemu podjetništvu na podeželju. S spodbujanjem ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, vključevanjem ponudnikov v verige vrednosti ter promocijo ekološko pridelane hrane bo operacija prispevala k dvigu dodane vrednosti in razvoju novih izdelkov/storitev ter s tem k ohranjanju in razvoju podeželja.

V sklopu operacije bo ustvarjeno tudi novo delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko strokovnega dela v okviru Semenjalnice vezano predvsem na področje ohranjanja biodiverzite in strokovne ter trženjske podpore pridelovalcem.

Cilji operacije:
- izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva,
- vzpostavitev inovativnega in celostnega modela ekološke semenarske »zadruge«,
- dvig deleža samooskrbe z ekološkim semenskim materialom kulturnih rastlin,
- prispevek k ohranjanju regionalne agrobiodiverzitete

Aktivnosti operacije:
- vodenje in promocija,
- vzpostavitev infrastrukture in opreme,
- organizacija dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen,
- pilotna vpeljava ekološke ponudbe v gostinske obrate.

Rezultati operacije: 
- ustvarjeno novo delovno mesto,
- vzpostavljen in oblikovan nov podporni mehanizem ter minimalno 10 uporabnikov vzpostavljenega mehanizma,
- podpora ekološkim in biodinamičnim pridelovalcem ter podjetjem za dvig inovativnosti in razvoj mrež ter vzpostavljena mreža kooperantov – pridelovalcev semen ter ekoloških in Demeter certificiranih pridelkov.

 

3. OPERACIJA:  ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI

Sklad: EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Trajanje operacije:   januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)
Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški+DDV): 211.006,25€, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 159.998,00€ (85 %)
Opis operacije:
Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.
Cilji operacije:

- razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
- ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
- obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,
- zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.

Aktivnosti operacije:
- vodenje in promocija,
- naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,

- naložbe v enote kulturne dediščine,
- pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:
◦tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
◦Inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
◦regionalna conacija kozolcev,
◦praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
◦osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
◦Razstava tipična tipologija območja LAS

Rezultati operacije: delujoč model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine v razvoju naselij.