Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

 

POSTOPEK REGISTRACIJE SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

Registracija (samostojnega) podjetnika, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika se lahko izvede:

V obeh primerih postopek steče takoj in je brezplačen.

Odprtje s.p. poteka v 3 korakih:

1. Prijava v poslovni register pri AJPES:

Podjetnik pridobi pravno sposobnost, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS). Takrat lahko začne opravljati dejavnost.

Prijava za vpis, spremembe podatkov in za prenehanje poslovanja podjetnika v register se vloži na obrazcu »Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije« v elektronski obliki.

 

Za vpis v poslovni register je potrebno navesti:

 • predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dneva vložitve prijave za vpis in ni daljši od treh mesecev od dneva vložitve prijave za vpis;
 • firmo in podatke o sedežu;
 • podatke o skrajšani firmi;
 • podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka;
 • podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka;
 • navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal;
 • podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije.

V kolikor oseba registrira s.p. na naslovu, na katerem sama ni lastnik ali solastnik, je potrebno od lastnika objekta pridobiti izjavo, da mu le-ta dovoljuje poslovanje na določenem naslovu.

Če določate zastopnika (prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora le-ta podpisati izjavo s katero izjavlja strinjanje za imenovanje za zastopnika s.p.-ja.

2. Prijava na FURS:

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, sporočiti finančnemu uradu, naslednje podatke:

 • število in lokacije poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov;
 • poslovne enote doma in v tujini;
 • kapitalske naložbe doma in v tujini;
 • številke računov v tujini;
 • povezane osebe;
 • osebo, ki vodi poslovne knjige.

3. Prijava na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS):

Na ZZZS se prijavi podatke o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju,  zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja.

V primeru, da podjetnik zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Sklep o registraciji boste prejeli po pošti naslednji dan od datuma ustanovitve. Če se vam mudi, ga lahko še isti dan dvignete osebno na krajevno pristojni AJPES. 

 

ZAPRTJE SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

Samostojni podjetnik, ki želi prenehati opravljati dejavnost, mora skladno z Zakonom o gospodarskih družbah-1i vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Trimesečni rok je namenjen seznanitvi zainteresirane javnosti, predvsem poslovnih partnerjev in upnikov, o prenehanju opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika. V tem času podjetnik izterja oziroma poravna še vse odprte obveznosti do svojih kupcev oziroma dobaviteljev. Prav tako je potrebno 15 dni pred predvidenim izbrisom s.p. - AJPES obvestiti o nameri izbrisa podjetja.

 

Izbris iz Poslovnega registra Slovenije

Prijavo za izbris mora iz Poslovnega registra Slovenije mora podjetnik vložiti najmanj 3 dni pred želenim datumom izbrisa iz omenjenega registra.

Prijavo za izbris lahko vloži podjetnik sam ali preko pooblaščenca, pri čemer mora slednji pri vložitvi vloge predložiti pisno pooblastilo, na katerem je overjen podpis pooblastitelja. Podpis se lahko overi pri notarju ali na upravni enoti.

Prijavo za izbris lahko samostojni podjetnik vloži prek spletnega portala e-VEM (vse na enem mestu) ali na SPOT registracije

 

Obveznosti do FURSa

Podjetnik je dolžan v roku 30 dni od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti na FURS vložiti Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti. Od 1.1.2009 se lahko dokumente oddaja samo še preko sistema e-davki, kjer so natančno določene vse obveznosti podjetnika in postopek oddaje obračuna.

 

Odjava iz zavarovanja

Po izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije se je podjetnik dolžan odjaviti iz sistema zavarovanja v roku 8 dni od dneva izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije. Odjavo se opravi z izpolnjenim obrazcem  M2, ki ga je podjetnik prejel skupaj z obrazcem M1, ko je opravil prijavo v zavarovanje. Odjava se lahko opravi elektronsko, preko portala e-VEM.

 

Kako je z delovno dobo?

Delovna doba se podjetniku prizna na podlagi plačanih socialnih prispevkov. Z 1.1.2009 je bila ukinjena delovna knjižica, zato od tega dneva dalje evidenco o plačanih prispevkih vodita ZPIZ in DURS. ZPIZ vodi evidenco o doseženi zavarovalni dobi, DURS pa vodi evidenco o plačanih prispevkih. Po odjavi iz zavarovanja je priporočljivo pridobiti potrdilo o plačanih prispevkih s strani DURSa, saj nam bo tako potrdilo koristilo pri dokazovanju dolžine delovne dobe v primeru, da bi kadarkoli v prihodnosti prišlo do spora glede dolžine delovne dobe in plačanih prispevkov. Zato je priporočljivo, da tudi sami vodimo evidenco o tem, koliko prispevkov smo že plačali.