Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javno naročilo - Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine Bohinj v šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017

9. junij 2015 do 13. julij 2015

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK:
OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta, 4264 Bohinjska Bistrica
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
Predmet javnega naročila je opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Bohinj v šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017. Izbrani izvajalec bo opravljal prevoze osnovnošolskih otrok v šolo dr. Janeza Mencingerja in podružnično šolo Srednja vas po voznem redu, ki se nahaja v razpisni dokumentaciji.
Izbrani izvajalec bo moral izvesti predmet javnega naročila skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi ter veljavno zakonodajo v času izvajanja.
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudba mora biti za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne.
3. PONUDNIK:
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo.
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti 42. do 45. člena ZJN-2.
Ponudnik lahko nastopa kot samostojni ponudnik ali skupaj s podizvajalci, vendar mora v »Razpisnem obrazcu št. 1« navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in navesti katera dela bo opravljal podizvajalec ter v kakšni vrednosti. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ne glede na število podizvajalcev s katerimi bo sodeloval.
Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo pripravljeno v skladu z navodili razpisne dokumentacije. V tem primeru ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
4. VRSTA POSTOPKA:
V skladu 24. in 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5 in 19/14 v nadaljevanju ZJN-2) se za oddajo predmetnega javnega naročila uporabi odprti postopek.
Naročnik si v skladu z določili ZJN-2, pridržuje pravico uporabe postopka s pogajanji, če nobena ponudba, ki jo bo prejel ne bo primerna ali če ne bo prejel nobene ponudbe.
Skladno z 80. členom ZJN-2 lahko naročnik kadarkoli prekine postopek javnega naročanja ali zavrne vse ponudbe. Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala ponudnikom z zavrnitvijo ponudbe.
- 4 -
5. PREDVIDENI ROKI IZVEDBE RAZPISANIH DEL:
Roki izvedbe del so naslednji:
Pričetek:
Zaključek:
predvidoma 1.9.2015 (pričetek šolskega leta)
predvidoma najkasneje do 30.6.2017
*Opomba: Prevozi se bodo izvajali v šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017 in sicer vse šolske dni po šolskem koledarju.
6. PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku na katerem mora biti nalepljena izpolnjena »ovojnica«, ki je priloga razpisne dokumentacije. Ovojnica je opremljena z jasno oznako in napisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«, z navedbo številke objave in navedbo predmeta javnega naročila »OPRAVLJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE BOHINJ V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 IN 2016/2017«. Navodila za izpolnitev so napisana v prilogi »ovojnica«.
V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo le ti biti oštevilčeni. Na vseh ovitkih mora biti nalepljena ovojnica, ki je priloga razpisne dokumentacije.
7. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:
Ponudnik ponudbo odda na naslovu OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do ponedeljka, 13.07.2015 do 9.00 ure.
8. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB:
Javno odpiranje ponudb bo dne 13.07.2015 ob 9.30 uri v sejni sobi občine Bohinj.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu (Razpisni obrazec št. 20 - Pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb).
9. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA
Javni razpis je v skladu z 57. členom ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil in Portalu javnih naročil Evropskih skupnosti, razpisna dokumentacija pa je dosegljiva na spletnih straneh Občine Bohinj na naslovu http://obcina.bohinj.si.

« nazaj na seznam