Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske grancijske sheme v Gorenjski regiji

15. oktober 2015 do 16. maj 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 9. 10. 2015, Stran: 1765

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji (RGS Gorenjska) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: Delavska hranilnica d.d., NLB d.d., Abanka d.d., Hranilnica Lon d.d. in Banka Koper d.d..

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za:

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Gorenjska (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.200.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 600.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Več o pogojih

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Rok: Rok za prijavo je odprt od 9. 10. 2015 dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. 5. 2018.

Dodatne informacije: V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na BSC Kranj, Tel: (04) 28-17-230, e-naslov: lidija.zeme.johnston@bsc-kranj.si ali nives.zalar@bsc-kranj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo na spletni strani BSC Kranj brezplačno: http://www.bsc-kranj.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

« nazaj na seznam