Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v letu 2018

14. februar 2018 do 5. marec 2018
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v letu 2018


1. Predmet razpisa

Občina Bohinj objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov, ki so namenjeni:

 • reševanju socialnih stisk posameznikov,
 • reševanju socialnih stisk invalidov,
 • osveščanju javnosti o nediskriminaciji invalidov in ljudi s posebnimi potrebami,
 • izobraževanju invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami,
 • ohranjevanju zdravja


2. Status prijavitelja programa

Na razpis se lahko prijavijo:

 • organizacije s statusom invalidske organizacije,
 • organizacije s statusom humanitarne organizacije,
 • druge organizacije le v primeru, da izvajajo posebne socialne programe in storitve, ki temeljijo na samopomoči,
 • organizacije, ki delujejo preventivno na področju zdravstva.

 
3. Pogoji razpisa

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da izvajajo program na območju občine Bohinj,
 • so programi namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju občine Bohinj, z izraženo funkcionalno, socialno ali zdravstveno problematiko,
 • program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa,
 • izjemoma se lahko sredstva dodelijo izvajalcu tudi za program, ki se izvaja izven območja občine Bohinj le v primeru, da je za to izkazan interes uporabnikov iz občine Bohinj,
 • interes uporabnikov iz občine Bohinj mora biti razviden iz poročila o uporabi programa, ki je predmet razpisa in ki se je izvajal v preteklem letu,
 • program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov iz Bohinja oziroma so cilji programa v interesu Občine Bohinj,
 • da se programi ne izvajajo v okviru javne službe.

 
4. Višina razpisanih sredstev

Višina razpoložljivih sredstev je 6.400,00 EUR, na proračunski postavki 3351 Sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Občina bo sofinancirala programe največ do 50 % vrednosti posameznega programa.

 
5. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko dobite na Občinski upravi  ali na spletni strani občine http://www.obcina.bohinj.si razpisi. Vloga mora vsebovati:

 • predstavitev prijavitelja programa - obvezno navesti točen naslov, kontaktno osebo, telefon, transakcijski račun,
 • natančno predstavitev programa (termin, lokacija…), finančno konstrukcija programa - prihodki, lastna sredstva, zaprošena sredstva iz razpisa, morebitno že dodeljena sredstva iz drugih razpisov, sponzorji, odhodki itd.
 • navedbo predvidenega števila uporabnikov programa oz. ciljne skupine iz občine Bohinj,
 • dokazilo o izkušnjah in kvalifikaciji nosilca in drugih izvajalcev programa.

 
6. Prednost pri izbiri bodo imeli programi

 • ki bodo trajali dalj časa in bodo vključevali večje število mladih invalidov,
 • ki se bodo izvajali na območju občine Bohinj.

 
7. Merila za dodelitev sredstev:

 • izvajanje programov za uporabnike na območju Občine Bohinj,
 • za programe, ki se izvajajo za člane iz več občin, se za izračun deleža iz proračuna Občine Bohinj upošteva: delež sofinanciranja teh občin, število vseh članov in število članov iz Občine Bohinj,
 • program se izvaja na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
 • vključenost prostovoljcev v program,
 • invalidnost posameznika in njen vpliv na socialni položaj njegove družine, katera se kaže v potrebah po posameznih socialnih programih in storitvah.

 
8. Rok za oddajo

Prijavo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom "prijava na razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2018" do vključno 5.3.2018. Vse dodatne informacije dobite št. 577 0115 (Lapajne).

 
9. Obvestilo o izboru

Komisija, ki jo je imenoval župan, bo na osnovi Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bohinj in na podlagi prispelih vlog pripravila predlog za sofinanciranje programov v Občini Bohinj za leto  2018. O izboru bodo prosilci obveščeni v 20. dneh po zaključenem roku razpisa.

« nazaj na seznam