Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj v letu 2018

14. februar 2018 do 2. marec 2018

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj v letu 2018

02.02.2018 148

Splošno
02.02.2018
23.01.2018
02.03.2018 do 00.00
41010-1/2018
Kontaktni podatki
Maruša Velički Rozman
04 577 01 28

Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 9/17) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni vestnik Občine Bohinj, 5/15, 6/15, 1/16) objavlja

J A V N I    R A Z P I S

za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj v letu 2018

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2018 v občini Bohinj iz proračuna občine v višini 80.000,00 EUR za naslednje ukrepe:

UKREP:

Okvirna višina sredstev

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

30.000 EUR

UKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

10.000 EUR

UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

3.000 EUR

UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

6.000 EUR

UKREP 11: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev – de minimis

5.000 EUR

UKREP 12: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju – de minimis

6.000 EUR

UKREP 13: Gozdarski ukrepi – de minimis

15.000 EUR

UKREP 14: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih

2.000 EUR

UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

3.000 EUR

Proračunska sredstva se dodeljujejo po pravilih za državne pomoči.

 

2. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
 • Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa,
 • upravičenec mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira,
 • pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške,
 • odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka,
 • če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih,
 • v primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, če se ugotovi:
  • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
  • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
  • da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.


V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilniku za naslednji dve leti,

 • po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, v nasprotnem primeru mora sredstva vrniti v celoti
 • upravičenec, ki pridobi proračunska sredstva občine, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev,
 • upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
 • pomoč se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv
 • upravičenec, ki je pridobil pomoč iz proračunskih sredstev občine, za enako naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let


Pri pomočeh »de minimis« (ukrep 12 in 13) mora vlagatelj k vlogi predložiti:

 • pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
 • pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
 • seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.

 

3. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SREDSTEV

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Predmet pomoči:

 • Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.


Upravičeni stroški:

 • stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbo);
 • stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti; nakup novih balirk in ovijalk za bale se sofinancira le v primeru, da gre za zamenjavo starih balirk in ovijalk
 • stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme z izjemo namakalnih naprav;
 • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.


Upravičenci do pomoči so:

 • kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,00 ha primerljivih kmetijskih površin.


Pogoji za pridobitev:

 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
 • ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.


Intenzivnost pomoči:

 • do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najnižji znesek dodeljene pomoči v letu 2018 znaša 250,00 EUR, v kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 6.000,00 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

 • Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.


Upravičeni stroški:

 • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.


Upravičenci do pomoči:

 • posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…);
 • kmetijska gospodarstva (vpisana v RKG), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
 • dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,00 ha primerljivih kmetijskih površin.


Pogoji za pridobitev:

 • ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
 • kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
 • dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.


Intenzivnost pomoči:

 • do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Najnižji znesek dodeljene pomoči v letu 2018 znaša 250,00 EUR, v kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 1: 30.000,00 EUR

 

UKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.


Upravičeni stroški:

 • gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
 • nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
 • splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
 • nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.


Pomoč se ne dodeli za:

 • obratna sredstva;
 • za že izvedena dela;
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 • naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
 • naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.


Pogoji za pridobitev:

 • dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči;
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
 • za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
 • poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
 • dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi.


Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.


Intenzivnost pomoči:

 • do 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek dodeljene pomoči v letu 2018 znaša 250,00 EUR, v kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.

Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi in omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 4: 10.000,00 EUR

 

UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.


Upravičeni stroški:

 • stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
 • stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
 • v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami pomoč krije:
  1. gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
  2. nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
  3. pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.

Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.

Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 100.000 EUR v obdobju treh obračunskih let.                                          


Upravičenci do pomoči:

 • člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.


Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:

 • pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.


Prejemnik pomoči:

 • pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.


Pogoji za pridobitev:

 • dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
 • program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:

 • do 100% upravičenih stroškov.


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 5: 3.000,00 EUR

 

UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.


Upravičeni stroški:

 • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
 • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.


Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.


Pogoji za pridobitev sredstev:

 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
 • dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.


Intenzivnost pomoči:

 • do 50 % upravičenih stroškov


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 9: 6.000,00 EUR

 

UKREP 11: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega prometa iz odročnih krajev – de minimis

Cilji ukrepa:

 • pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine,
 • financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni,
 • ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.


Upravičeni stroški:

 • operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.


Upravičenci do pomoči:

 • subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.


Pogoji za pridobitev sredstev  

 • upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj;
 • letno število prevozov;
 • zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.


Intenzivnost pomoči:

 • bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 11: 5.000,00 EUR

 

UKREP 12: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju – de minimis

Predmet pomoči:

12.1. Zagotavljanje tehnične podpore dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Cilji ukrepa:

 • usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju dopolnilnih dejavnosti, kar bo doprineslo k večji  konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.


Predmet pomoči:

 • izobraževanje in usposabljanje kmetov iz področja dopolnilnih dejavnosti
 • svetovalne storitve
 • organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih
 • publikacije, kot so katalogi in spletišča


Upravičeni stroški:

 • usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja dopolnilnih dejavnosti
 • stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje)
  • stroški svetovalnih storitev: honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
 • predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave,….): stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250,00 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,
 • širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški,  stroški prevozov, najemnine, materialni stroški priprave,
 • promocija: stroški  priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.


Upravičenci do pomoči:

 • izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.


Splošni pogoji za pridobitev sredstev:

 • Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem. 
 • Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.


Specifični pogoji za pridobitev sredstev:

 • Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom.
 • Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali  dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so  informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.


Intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov
 • pomoč dodeljena kateremu koli enotnemu podjetju, ne sme  presegati 200.000,00 EUR bruto v  katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.

 

12.2. Zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu

Cilji ukrepa:

 • usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju gozdarstva, kar bo doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.


Predmet pomoči:

 • izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij gozdarstva,
 • svetovalne storitve,
 • organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,
 • publikacije, kot so katalogi in spletišča.


Upravičeni stroški:

 • usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja gozdarstva
  • stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
  • stroški svetovalnih storitev: honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
 • predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave,….): stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250,00 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov,
 • širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški,  stroški prevozov, najemnine, materialni stroški priprave,
 • promocija: stroški  priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.         


Upravičenci do pomoči:

 • izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje izobraževanj na področju gozdarstva.


Splošni pogoji upravičenosti:

 • Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč  dostopna vsem upravičencem. 
 • Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.


Specifični pogoji upravičenosti:

 • Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom.
 • Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja  ali  dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so  informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.


Intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov
 • pomoč dodeljena kateremu koli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 12: 6.000,00 EUR

 

UKREP 13: Gozdarski ukrepi – de minimis

Cilji ukrepa:

 • z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.


Predmet pomoči:

 • podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu


Upravičeni stroški:

 • gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v gozdu,…), nakup gozdarskih prikolic se sofinancira le v primeru, da gre za zamenjavo stare izrabljene prikolice za novo prikolico


Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.


Pogoji upravičenosti:

 • upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (zemljiškoknjižni izpisek),
 • kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske  mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
 • s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji,
 • mnenje Zavoda za gozdove Slovenije


Intenzivnost pomoči:

 • za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 40%,
 • za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50 %,
 • pomoč dodeljena kateremu koli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Najnižji znesek dodeljene pomoči v letu 2018 znaša 250,00 EUR, v kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 13: 15.000,00 EUR

 

UKREP 14: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih

Cilji ukrepa:

 • Z ukrepom želimo zagotoviti usposobljene kadre za delo v kmetijstvu in gozdarstvu.


Upravičenci do pomoči:

 • dijaki poklicnih, srednješolskih programov iz področja kmetijstva in gozdarstva (upoštevajo se samo programi za osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost)


Pogoji upravičenosti:

 • dijak ima stalno prebivališče v občini in
 • potrdilo v vpisu.


Višina pomoči.

 • do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 14: 2.000,00 EUR

 

UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Pomoči bodo dodeljene za sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih  s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

Upravičenci do društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.


Splošni pogoji upravičenosti:

 • društva registrirana za delovanje na območju občine oz. delujejo na območju občine,
 • sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev,
 • izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.


Specifični pogoji upravičenosti:

 • odločba o vpisu v register društev
 • seznam članov društva iz območja občine.


Upravičeni stroški so:

 • materialni stroški za delovanje društev.


Višina pomoči:

 • višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov.


Okvirna višina proračunskih sredstev za Ukrep 15: 3.000,00 EUR

 

4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:


Vlogo s prijavnim obrazcem:

 • osnovni podatki o vlagatelju, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške,
 • dokazila vlagatelja
 • vzorec pogodbe.


Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu s to razpisno dokumentacijo. Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.

 

5. KJE DOBITE RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN KONTAKTNA OSEBA ZA POJASNILA GLEDE VSEBIN RAZPISA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Bohinj ali na spletni strani Občine Bohinj: http://obcina.bohinj.si/. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v času uradnih ur:

 • za področje kmetijstva pri Javni službi kmetijskega svetovanja v Srednji vasi: 041 697 506 (Dušan Jović)
 • za področje dopolnilih dejavnosti na KGZS – Izpostava Radovljica, Rožna dolina 50, Lesce: (04) 535 36 17, 051–684–163 (Ana Beden)
 • za področje gozdarstva na Zavodu za gozdove OE Bohinj: (04) 57 47 440, 041 657 137 (Marko Gašperin)
 • za ostala vprašanja na Občini Bohinj: (04) 577 01 28 (Maruša Velički Rozman)

 

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlogo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica.

Razpisana sta dva roka in sicer:

 • prvi rok za oddajo vlog je do vključno 2.3.2018
 • drugi rok pa 3. 9. 2018

Na zadnji dan roka za oddajo vlog morajo biti vloge oddane na pošti in poslane s priporočeno pošiljko.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja (če gre za fizično osebo), v primeru pravne oseba pa z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte.

Na sprednji strani kuverte mora biti napisan naslednji tekst:

»Ne odpiraj – Javni razpis – KMETIJSTVO 2018, ukrep št. _______«.

 

7. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločala občinska uprava.

Odpiranje vlog ni javno. Predviden datum odpiranja vlog za vse ukrepe je 6.3.2018. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Sredstva bodo nakazana v 30 dneh po prejemu zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu je priložen račun in dokazilo o plačanem računu.

V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.

V kolikor se bo upravičenec po odobritvi sredstev odločil, da investicije ne bo izvedel, naj do 24. 8. 2018 na Občino Bohinj posreduje izjavo, da odstopa od pogodbe.

V kolikor upravičenec do navedenega roka ne bo odstopil od realizacije dodeljenih sredstev, investicije pa ne bo izvedel, v prihodnjih dveh letih ne more kandidirati za sredstva na področju sofinanciranja ukrepov na področju kmetijstva.

 

8. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

 

9. NADZOR IN SANKCIJE

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Komisija, ki jo imenuje župan.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve do drugih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti.

 

Številka: 41010-1/2018

Datum: 23.1.2018

Razpisni obrazci
Klikni tukaj za prikaz prilog
« nazaj na seznam