Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018

9. april 2018 do 11. maj 2018

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247    Zgornje Gorje

 

 

 

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

K JAVNEMU RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE ZA LETO 2018

 

 

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Navodilo prijaviteljem za izdelavo vloge
 3. Razpisne obrazce:

-          OBR-01   Povabilo k oddaji prijave

-          OBR-02   Prijava

-          OBR-03   Seznam kadrov

-          OBR-04   Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev

-          OBR-05   Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev iz Navodila za izdelavo prijave

-          OBR-06   Izjava za pridobitev osebnih podatkov

-          OBR-07   Program interesne športne vzgoje otrok in mladine

-          OBR-08   Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

-          OBR-09   Program športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)

-          OBR-10   Program športne rekreacije

-          OBR-11   Program športa invalidov

-          OBR-12   Nabava športne opreme

-          OBR-13   Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih društvih

4.      Pogodba o sofinanciranju izvajalca letnega programa športa v Občini Gorje v letu 2018

 

 

 

 

 

 

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

 

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/14) ter v skladu z Letnim programom športa Občine Gorje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17) objavljam 

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE ZA LETO 2018

 

 

 1. 1.       Naziv in sedež neposrednega uporabnika:

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

 1. 2.       Prijavitelj:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so kot izvajalci letnega programa določeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje določene s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje.

 

 1. 3.       Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa so vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu določene z Letnim programom športa Občine Gorje za leto 2018, in sicer:

 1. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
 2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
 4. športna rekreacija,
 5. šport invalidov,
 6. sofinanciranje športnih trenerjev in
 7. sofinanciranje nabave opreme.

 

 1. 4.       Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018:

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gorje v letu 2018 so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje.

 

 1. 5.       Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago:

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu v Občini Gorje v letu 2018 je 27.000 EUR, in sicer: PP 20080103 Šport otrok in mladine 6.000 EUR; PP 20080104 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 9.000 EUR; PP 20080106 Športna rekreacija in šport invalidov 4.000 EUR; PP 20080107 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih društvih 5.000 EUR; PP 20080204 Nabava opreme za športna društva 3.000 EUR.

 

 1. 6.       Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

 

 1. 7.       Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, najkasneje do 11. maja 2018. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

 1. 8.       Datum odpiranja vlog:

Strokovna komisija bo vloge odprla 17. maja 2018 v sejni sobi Občine Gorje ob 9.00. uri. Odpiranje vlog je javno.

 

 1. 9.       Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.

 

 1. 10.   Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo:

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce, so na voljo na spletnem naslovu www.gorje.si v katalogu informacij javnega značaja in v zavihku »Razpisi in natečaji«. Podrobnejše informacije in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na sedežu Občine Gorje pri Moniki Breznik (tel.: 04 575 18 04, e-pošta: monika.breznik@gorje.si).

 

 

 

 

Številka: 41010-0007/2018-2

Datum: 16.03.2018

 

 

 

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

 

 

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247     Zgornje Gorje

 

Na podlagi 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in v skladu z določili Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018 izdajam

 

NAVODILO

PRIJAVITELJEM ZA IZDELAVO VLOGE

 

1.            Splošne določbe

 

 1. 1.       člen

(uporaba izrazov)

V navodilih uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

 1. 2.       člen

(vsebina navodil)

S temi navodili se določajo navodila prijaviteljem za izdelavo prijave na Javni razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018.

 

 1. 3.       člen

(prijavitelji)

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so kot izvajalci letnega programa določeni v 6. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje določene s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje.

 

 1. 4.       člen

(jezik prijave)

Prijavitelj mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku.

 

2.            Razpisna dokumentacija

 

 1. 5.       člen

(razpisna dokumentacija)

Za pravilnost prijave mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

-          prijava (OBR-02),

-          izjava prijavitelja (OBR-05),

-          dokumentacijo in ostale izjave iz 9. in 10. člena teh navodil.

 

 1. 6.       člen

(pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo)

(1) Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo prijave na e-poštni naslov kontaktne osebe Monika Breznik (monika.breznik@gorje.si).

(2) Kontaktna oseba naročnika bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z javnim razpisom, najkasneje štiri (4) dni pred iztekom roka za oddajo prijave. Odgovori bodo objavljeni na uradni spletni strani Občine Gorje www.gorje.si v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila”.

(3) Pred potekom roka za oddajo prijav lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na uradni spletni strani Občine Gorje www.gorje.si v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila” najkasneje štiri (4) dni pred rokom za oddajo prijav. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnil. S premaknitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.

 

 1. 7.       člen

(obveščanje prijaviteljev)

Po roku za oddajo prijav bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih prijav ter druge informacije pošiljala po e-pošti kontaktni osebi prijavitelja, navedeni v prijavi.

 

3.            Prijava

 

 1. 8.       člen

(kraj in rok za predložitev prijave)

(1) Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, najkasneje do 11. maja 2018. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

4.            Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in dokazila o njihovem izpolnjevanju

 

 1. 9.       člen

(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji)

(1) Naročnik bo priznal sposobnost prijaviteljem na osnovi izpolnjevanja naslednjih sposobnosti:

 1. Osnovna sposobnost prijavitelja:

1)       Da prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku /KZ-1/ (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

Da prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: Izjava prijavitelja (OBR-05)

 

2)       Da proti prijavitelju ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta: če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-05)

 

3)       Da prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil strokovne napake s področja predmeta javnega razpisa.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-05)

 

4)       Da prijavitelj izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-05)

5)       Da prijavitelj soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-06)

 

 1. Poklicna sposobnost prijavitelja:

6)       Da ima prijavitelj veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v športu, ki je predmet javnega razpisa, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost, vpis v register poklicev ali trgovski register.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-05)

 

 1. Ekonomska in finančna sposobnost prijavitelja:

7)       Da ima prijavitelj plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, zaposlenih in dobaviteljev.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-05)

 

8)       Da prijavitelj v zadnjih dvanajstih (12) mesecih pred objavo javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-05)

 

 1. Tehnični pogoji:

9)       Da ima prijavitelj ustrezne tehnične zmogljivosti za opravljanje dejavnosti v športu, ki je predmet javnega razpisa.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev (OBR-04).

 

 1. Kadrovski pogoji:

10)   Da prijavitelj razpolaga z ustreznim številom kadrov z ustrezno izobrazbo in delovnimi izkušnjami, ki bodo sodelovali pri opravljanju dejavnosti v športu, ki je predmet javnega razpisa.

Dokazilo: Seznam kadrov (OBR-03)

 

 1. 10.   člen

(dokazila o izpolnjevanju pogojev)

Prijavitelj mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev: pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.

 

5.            Dokumentacija

 

 1. 11.   člen

(izvodi dokumentacije)

Prijavitelj mora pripraviti en izvod dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja prijavitelja. Prijava ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak prijavitelja. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše prijavo.

 

6.            Pogodba o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini

 

 1. 12.   člen

(pogodba o koncesiji)

Izbrani prijavitelj bo dolžan skleniti pogodbo o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini (v nadaljevanju: pogodba) v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe o izbiri izvajalca letnega programa športa v občini. Prijavitelj mora ob prijavi predložiti parafirano pogodbo.

 

 

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

 

OBR-01

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247    Zgornje Gorje

 

 

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

 

 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog v športu, določenih z Letnim programom športa Občini Gorje za leto 2018, in sicer:

 1. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
 2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
 4. športna rekreacija,
 5. šport invalidov,
 6. sofinanciranje športnih trenerjev in
 7. sofinanciranje nabave opreme.

 

Objava javnega razpisa:

Naročnik je v Uradnem glasilu slovenskih občin in na uradni spletni strani Občine Gorje: www.gorje.si v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: "Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila" objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018.

 

Vabimo Vas, da podate Vašo prijavo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo prijave.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Monika Breznik, telefon: 04 575 18 04, e-pošta: monika.breznik@gorje.si.

 

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 11. maja 2018. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

Pravne podlage:

-          Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17)

-          Zakon o splošnem upravnem postopku

-          Letni program športa Občine Gorje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17)

-          Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/14)

 

 

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

 

 

 

OBR-02

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247     Zgornje Gorje

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

PRIJAVA

 

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018 se prijavljamo na razpis.

 

PODATKI O PRIJAVITELJU

 

Naziv:

 

Sedež in poslovni naslov:

 

Zakoniti zastopnik:

 

Davčna številka:

Matična številka:

 

Številka transakcijskega računa:

 

Številka telefona:

Številka telefaksa:

 

Elektronska pošta za obveščanje:

 

Kontaktna oseba za obveščanje:

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

 

Začetek izvajanja športne panoge:

 

Število članov oz. uporabnikov na dan 31.12.2017:

 

Število članov oz. uporabnikov iz občine na dan 31.12.2017:

 

Izjava:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki v prijavi resnični ter da se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev.

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

 

Priloga (priloge je potrebno priložiti, če se prvič prijavljate na razpis oziroma, če je od zadnje vložitve prišlo do spremembe):

-          potrdilo o registraciji

-          akt o ustanovitvi

 

OBR-03

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247     Zgornje Gorje

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

SEZNAM KADROV

 

 

 

1. Skupno število zaposlenih na dan …………………..

 

Št.

Stopnja šolske izobrazbe

Število zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupno število zaposlenih na dan ....................:

 

 

 

2. Izvajalci dejavnosti športa, ki je predmet javnega razpisa:

 

Ime in priimek

Izobrazba

Delo, ki ga opravlja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

 


OBR-04

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247     Zgornje Gorje

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV

 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo tehnične pogoje za izvedbo programov športa za katere se prijavljamo na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018, in sicer bomo za izvedbo programa športa namenili naslednja tehnična sredstva:

 

Št.

Tehnična sredstva (navesti tudi objekte)

Število

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

 

OBR-05

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247     Zgornje Gorje 

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

IZJAVA

PRIJAVITELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ 9. ČLENA (TOČKA A., B., IN C.)

NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE IN SPREJEMU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

 

1)       Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku /KZ-1/ (Uradni list RS, št. 50/2012-UPB2): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

 

Da kot prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti interesov Evropskih skupnosti.

 

2)       Da proti nam kot prijavitelju ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta: če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež.

 

3)       Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili strokovne napake s področja predmeta javnega razpisa.

 

4)       Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

 

5)       Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, zaposlenih in dobaviteljev.

 

6)       Da v zadnjih dvanajstih [12] mesecih pred objavo javnega razpisa nismo imeli blokiranega transakcijskega računa.

 

7)       Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v športu, ki je predmet javnega razpisa, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

 

Izpolnite:

 

 1. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko ..........................., oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije - AJPES, izpostava ......................... številka ....................... .

Ustrezno obkrožite:

 1. Za opravljanje dejavnosti športa, ki je predmet javnega razpisa smo pridobili ustrezno dovoljenje, številka ................, izdano pri ........................, dne ......................... in smo člani naslednje organizacije .................................................. (vpisati le v primeru, če mora biti subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

 

 1. Za opravljanje dejavnosti športa, ki je predmet javnega razpisa ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa v Poslovni register Slovenije.

 

(če ste izpolnili točko B., potem točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B., izpolnite točko C.)

 

S podpisom te izjave potrjujemo:

-          da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje;

-          da smo izpolnjevali vse pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

-          da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, zaposlenih in dobaviteljev.

 

Ta izjava je sestavi del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018.

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

 

Priloge prijavitelja, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji:

-          dokazilo ali zaprisežena izjava za točko 1. in 5. iz 9. člena navodil za izdelavo prijave.

 

Priloga za prijavitelje, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

-          potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu.

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

 

OBR-06

 

Prijavitelj:

 

Polni naziv:

 

Sedež in njegova občina:

 

Št. vpisa v sodni register:

 

Št. vložka:

 

Matična številka:

 

Naročnik: OBČINA GORJE, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje

 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

 

 

Izjavljamo in soglašamo, da lahko naročnik Občina Gorje, za namene Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

 

 1. Ime in priimek: ..................................................., EMŠO ....................................., datum in kraj rojstva ......................................., stalno bivališče ..........................................., podpis ........................................

 

 1. Ime in priimek: ..................................................., EMŠO ....................................., datum in kraj rojstva ......................................., stalno bivališče ..........................................., podpis ........................................

 

 1. Ime in priimek: ..................................................., EMŠO ....................................., datum in kraj rojstva ......................................., stalno bivališče ..........................................., podpis ........................................

 

Ta izjava je sestavi del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018.

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

OBR-07

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247     Zgornje Gorje 

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

Kot prijavitelj dajemo naslednji

 

PROGRAM INTERESNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE

 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

 

Program

Št. vadbenih skupin

Št. članov v vseh skupinah

Obseg programa ene vadbene skupine (št. ur)

Vadbeni prostor

Strokovni kader

(naziv)

Znesek vadbnine na člana v  

Stroški v  

Zlati sonček

 

 

 

 

 

 

 

Naučimo se plavati

 

 

 

 

 

 

 

Ciciban planinec

 

 

 

 

 

 

 

Drugi programi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis izvajanja programa:

 

 

 

 

 

 

 

Seznam udeležencev*:

 

 

 

 

 

 

 

*Navesti imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili programa (če prijavitelj še ne razpolaga s podatki o udeležencih to posebej navede in seznam udeležencev predloži ob dostavi poročila o realizaciji programa.

 

2. Interesna športna vzgoja šolskih otrok:

 

Program

Št. vadbenih skupin

Št. članov v vseh skupinah

Obseg programa ene vadbene skupine (št. ur)

Vadbeni prostor

Strokovni kader

(naziv)

Znesek vadbnine na člana v  

Stroški v  

Zlati sonček

 

 

 

 

 

 

 

Krpan

 

 

 

 

 

 

 

Naučimo se plavati

 

 

 

 

 

 

 

Drugi programi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis izvajanja programa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam udeležencev*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Navesti imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili programa (če prijavitelj še ne razpolaga s podatki o udeležencih to posebej navede in seznam udeležencev predloži ob dostavi poročila o realizaciji programa.

 

3. Interesna športna vzgoja mladine:

 

Program

Št. vadbenih skupin

Št. članov v vseh skupinah

Obseg programa ene vadbene skupine (št. ur)

Vadbeni prostor

Strokovni kader

(naziv)

Znesek vadbnine na člana v  

Stroški v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis izvajanja programa:

 

 

 

 

 

 

 

Seznam udeležencev*:

 

 

 

 

 

 

 

*Navesti imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili programa (če prijavitelj še ne razpolaga s podatki o udeležencih to posebej navede in seznam udeležencev predloži ob dostavi poročila o realizaciji programa.

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

OBR-08

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247    Zgornje Gorje 

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

Kot prijavitelj dajemo naslednji

 

PROGRAM

ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

 

1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

 

Program (stopnja)

Navedba imena v potrdilu o registraciji

Število registriranih tekmovalcev

Število ur

Navedba vrste tekmovanja, lige

Cicibanke in cicibani

 

 

 

 

Mlajše deklice in mlajši dečki

 

 

 

 

Starejše deklice in starejši dečki

 

 

 

 

Kadetinje in kadeti

 

 

 

 

Mladinke in mladinci

 

 

 

 

 

Za vse stopnje, razen za cicibanke in cicibane je potrebno priložiti potrdilo o registraciji s strani pristojne panožne zveze (poimenski seznam tekmovalcev - z navedbo selekcije). V kolikor se poimenovanje s strani panožne zveze razlikuje s podatki v gornji tabeli je potrebno navesti na katero selekcijo se potrdilo panožne zveze nanaša. Za cicibanke in cicibane je potrebno priložiti poimenski seznam po skupinah in navedbo vrste tekmovanj, ki se ga udeležujejo.

 

Prijavitelj mora priloži tudi dokazila pristojne panožne zveze o rezultatih tekmovanj za posamezno selekcijo, pri individualnih športih pa za registrirane tekmovalce (za tekočo sezono, v kolikor sezona še ni zaključena pa za preteklo sezono).

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

OBR-09

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247    Zgornje Gorje 

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

Kot prijavitelj dajemo naslednji

 

 

PROGRAM

ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI (Z MOTNJAMI V RAZVOJU)

 

1. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju):

 

Program

Velikost vadbene skupine

Obseg programa ene vadbene skupine (št. ur)

Vadbeni prostor

Strokovni kader

(naziv)

Znesek vadbnine v  

Stroški v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis izvajanja programa:

 

 

 

 

 

 

 

Seznam udeležencev*:

 

 

 

 

 

 

 

*Navesti imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili programa (če prijavitelj še ne razpolaga s podatki o udeležencih to posebej navede in seznam udeležencev predloži ob dostavi poročila o realizaciji programa.

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

OBR-10

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247    Zgornje Gorje 

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

Kot prijavitelj dajemo naslednji

 

PROGRAM

ŠPORTNE REKREACIJE

 

1. Športna rekreacija:

 

Program

Velikost vadbene skupine

Obseg programa ene vadbene skupine (št. ur)

Vadbeni prostor

Strokovni kader

(naziv)

Znesek vadbnine v  

Stroški v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis izvajanja programa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam udeležencev*:

 

 

 

 

 

 

 

*Navesti imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili programa (če prijavitelj še ne razpolaga s podatki o udeležencih to posebej navede in seznam udeležencev predloži ob dostavi poročila o realizaciji programa.

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

OBR-11

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247     Zgornje Gorje

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

Kot prijavitelj dajemo naslednji

 

PROGRAM

ŠPORTA INVALIDOV

 

1. Šport invalidov:

 

Program

Velikost vadbene skupine

Obseg programa ene vadbene skupine (št. ur)

Vadbeni prostor

Strokovni kader

(naziv)

Znesek vadbnine v

Stroški v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis izvajanja programa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam udeležencev*:

 

 

 

 

 

 

 

*Navesti imena in priimke udeležencev, ki se bodo udeležili programa (če prijavitelj še ne razpolaga s podatki o udeležencih to posebej navede in seznam udeležencev predloži ob dostavi poročila o realizaciji programa.

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

OBR-12

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247     Zgornje Gorje

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

NABAVA ŠPORTNE OPREME

 

 

1. Nabava opreme:

 

Vrsta opreme

Vrednost

Lastna sredstva

Sredstva razpisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

OBR-13

Naročnik:

Občina Gorje

Zgornje Gorje 6b

4247    Zgornje Gorje

 

 

Prijavitelj:

 

 

naziv prijavitelja

 

 

 

sedež in poslovni naslov prijavitelja

 

 

 

SOFINANCIRANJE PROFESIONALNIH TRENERJEV V ŠPORTNIH DRUŠTVIH

 

 

1. Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih društvih:

 

Ime in priimek profesionalnega trenerja za katerega se zaproša za sofinanciranje zaposlitve

Strokovna izobrazba in usposobljenost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis prijavitelja:

 

 

Občina …………….... (navesti ime občine), ………………………….... (navesti sedež in poslovni naslov občine), matična številka: ………….., davčna številka: ………….., ki jo zastopa župan ……………….... (v nadaljevanju: občina)

 

 

in

 

 

………………... (navesti naziv izvajalca), ………………………….. (navesti sedež in poslovni naslov izvajalca), matična številka: …………...., davčna številka: …………..., transakcijski račun: …………………...., odprt pri ………………………….., ki ga zastopa ……………………... (v nadaljevanju: izvajalec)

 

 

skleneta

 

 

POGODBO

O SOFINANCIRANJU IZVAJALCA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE V LETU 2018

 

 

 1. člen

(uvodna določba)

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

-          občina zagotavlja javna sredstva za uresničevanje javnega interesa v športu na podlagi 15. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa Občine Gorje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17) in Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/14);

-          je občina objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ……….) z dne 30.3.2018;

-          se je izvajalec prijavil na javni razpis in bil po opravljenem postopku izbran z upravno odločbo številka ………………. z dne ………………...;

-          da ima občina zagotovljena sredstva za sofinanciranje po tej pogodbi v proračunu Občine Gorje za leto 2018.

 

 1. člen

(predmet pogodbe)

(1) Občina se s to pogodbo zaveže sofinancirati naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge, ki jih bo izvajalec izvedel najkasneje do 31.12.2018:

-          npr. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok v višini ………... EUR.

(2) Natančna vsebina in obseg programa iz prejšnjega odstavka tega člena, čas realizacije programa ter pričakovani dosežki izvajalca se izvedejo v skladu s prijavo izvajalca, ki je kot priloga 1 sestavni del te pogodbe.

(3) Občina bo sredstva nakazala na račun izvajalca 30. dan po uradnem prejemu pisnega zahtevka za izplačilo (z obveznimi prilogami), ki ga potrdi skrbnik pogodbe.

 

 1. člen

(obveznost izvajalca)

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo vsebine ter strokovne in razvojne naloge iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe izvedel v skladu s svojo prijavo (priloga 1) najkasneje do 31.12.2018.

(2) Izvajalec se zavezuje, da bo pisni zahtevek za izplačilo sredstev po tej pogodbi posredoval na občino najkasneje do 30.11.2018, vsebinsko in finančno poročilo o porabi sredstev iz te pogodbe pa do 31.1.2018.

(3) Če izvajalec zamudi rok iz drugega odstavka tega člena, lahko občina odstopi od te pogodbe, izvajalec pa izgubi pravico do sofinanciranja po tej pogodbi.

 

 

 

 1. člen

(namenskost sredstev)

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo sredstva, dodeljena po tej pogodbi, uporabil izključno za namen iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe.

(2) Občina ima kadarkoli pravico do nadzora nad porabo s to pogodbo dodeljenih namenskih sredstev. V primeru, da občina ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, jih mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vred, od dneva prejema do dneva vračila in povrniti morebitno škodo, ki je s tem nastala.

 

 1. člen

(dolžnost obveščanja)

Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh okoliščinah, ki so pomembne za izvajanje te pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki urejali z aneksi k tej pogodbi.

 

 1. člen

(skrbništvo pogodbe)

Skrbnik pogodbenih obveznosti s strani občine je ………….., ki skrbi za izvedbo določil te pogodbe in za usklajevanje morebitnih sprememb in dopolnitev, ki jih bosta stranki določili s posebnim aneksom k tej pogodbi.

 

 1. člen

(protikorupcijska klavzula)

Izvajalec se zavezuje, da on sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi za pridobitev sredstev ali za pridobitev sredstev pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

 

 1. člen

(reševanje sporov)

Vsa morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne moreta priti, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu Občine Gorje.

 

 1. člen

(veljavnost pogodbe)

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 (en) izvod, občina pa 2 (dva) izvode. Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.

 

 

 

Datum: ………………………..                                                                   Datum: ………………………..

Številka: ………………………                                                                   Številka: ………………………

 

 

 

 

 

Občina Gorje                                                                                      Izvajalec

Župan

Peter Torkar

 

« nazaj na seznam