Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjaje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2018

9. april 2018 do 5. maj 2018

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorje za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15 – v nadaljevanju Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17) župan Občine Gorje objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja

kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2018

 

 

  1. I.                    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, iz proračuna občine Gorje za leto 2018, v skupni višini 17.000,00 EUR, iz naslova naslednjih ukrepov:

 

VRSTE POMOČI

UKREPI:

VIŠINA SREDSTEV

Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu

(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen);

 

9.000,00 €

De minimis pomoči

(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji – de minimis

 

UKREP 7: Pomoč za nove investicije za delo v gozdu

1.500,00 €

 

 

3.000,00 €

Ostali ukrepi občine

(na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnih financ)

UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

3.500,00 €

 

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločen razpisni obrazec.

 

  1. II.                  SPLOŠNA DOLOČILA, KI VELJAJO ZA VSE UKREPE

-          Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

-          Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.

-          Pomoč je dodeljena takrat, ko se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima, oz. ko odločba o dodelitvi pomoči postane pravnomočna.

-          Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od dneva prejema odločbe o sofinanciranju s strani Občine Gorje in do roka za oddajo zahtevka (ne velja za ukrep 8).

-          Naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred vložitvijo zahtevka za izplačilo (ne velja za ukrep 8).

-          Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.

-          Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o dodelitvi sredstev mora hraniti še najmanj 10 let po izplačilu sredstev.

-          Upravičenec mora po izplačilu sredstev omogočiti, da Komisija za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki jo je s sklepom imenoval župan, lahko v naslednjih 5 letih preveri, če se naložba uporablja za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva in preveri predpisano dokumentacijo.

-          Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

-          Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz tega razpisa, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednji 2 leti.

-          Upravičenec, ki od svoje vloge odstopi (razen v primerih višje sile, v skladu z definicijo nacionalnih operativnih strateških dokumentov državnih razpisov za področje kmetijstva) po že odobreni pomoči iz tega razpisa, ne more kandidirati naslednji 2 leti.

-          Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

-          Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

-          Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

-          Pomoč po Pravilniku se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

-          Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.

-          Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril.

 

  1. III.                SPLOŠNE DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO ZA UKREPE POMOČI »DE MINIMIS« (NA PODLAGI UREDBE KOMISIJE (EU) ŠTEVILKA 1407/2013)

 

-          Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:

-          ribištva in akvakulture,

-          primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

-          predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:

  1. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
  2. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

-          Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

-          Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis  (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

-          Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

-          Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

-          Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

-          Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000,00 EUR).

-          Prejemnik mora k vlogi predložiti:

-          pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

-          pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

-          seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;

-          Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:

-          da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,

-          o odobrenem znesku de minimis pomoči.

 

  1. IV.                UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI, VIŠINA POMOČI IN VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV

 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen)

 

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

-          izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

-          izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije.

 

Pomoč se ne dodeli za:

-          nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;

-          zasaditev letnih rastlin;

-          dela v zvezi z odvodnjavanjem;

-          nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;

-          naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;

-          za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;

-          investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

-          investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

-          stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;

-          obratna sredstva.

 

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se dodeli za:

-          Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

 

Predmet pomoči:

-          pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški:

-          stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;

-          stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

-          stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;

-          stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

-          stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;

-          stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže,…);

-          stroški nakupa računalniške programske opreme.

 

Upravičenci do pomoči:

-          kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;

-          dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

 

Pogoji za pridobitev:

-          predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

-          projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

-          za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

-          ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;

-          predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

-          mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

 

Intenzivnost pomoči:

-          do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

 

Najnižji znesek pomoči je 100,00 EUR, najvišji znesek pomoči je 2.000,00 EUR.

 

Znesek pomoči: 9.000,00 €

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji – de minimis

 

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

 

Predmet pomoči:

Pomoči bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti in sicer:

-          predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč;

-          predelava gozdnih lesnih sortimentov;

-          prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;

-          vzreja in predelava vodnih organizmov;

-          turizem na kmetiji;

-          dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;

-          predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;

-          storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela;

-          svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo.

 

Upravičeni stroški:

-          stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilno dejavnost na kmetiji;

-          stroški gradnje ali obnove objekta za potrebe dopolnile dejavnosti na kmetiji;

-          stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilno dejavnost na kmetiji.

 

Upravičenci do pomoči:

-          kmetijska gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in katerih naložba se izvaja na območju občine;

-          dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, če le tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči;

-          dopolnilna dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;

-          predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

-          projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

-          poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;

-          predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

-          mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

-          naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca).

 

Intenzivnost pomoči:

-          do 50 % upravičenih stroškov.

 

Najnižji znesek pomoči je 100,00 EUR, najvišji znesek pomoči je 800,00 EUR.

 

Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena Pravilnika.

 

Znesek pomoči: 1.500,00 €

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

UKREP 7: Pomoč za nove investicije za delo v gozdu

 

Cilj pomoči je zmanjšanje nesreč v gozdu ter prispevanje k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.

 

Predmet pomoči:

-          naložbe v stroje in manjšo opremo za delo v gozdu.

 

Upravičeni stroški:

-          stroški nakupa novih gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija: motorne žage, cepilci, krožne žage s traktorskim pogonom in zaščitna oprema za delo v gozdu, …).

 

Upravičenci do pomoči:

-          kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in imajo v lasti najmanj 4 ha gozdnih površin, ki ležijo na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

-          dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (potrdilo Zavoda za gozdove ali GURS);

-          ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;

-          predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel (če jo vlagatelj oddaja);

-          kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu;

-          s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji;

-          mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

 

Intenzivnost pomoči:

-          do 50 % upravičenih stroškov,

 

Najnižji znesek pomoči je 100,00 EUR, najvišji znesek pomoči je 1.000,00 EUR.

 

Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena Pravilnika.

 

Znesek pomoči: 3.000,00 €

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

 

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

 

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.

 

Upravičeni stroški:

-          stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;

-          stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;

-          stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

-          stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij;

-          materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj, razen stroški reprezentance.

 

Upravičenci do pomoči:

-          društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

 

Pogoji za pridobitev pomoči:

-          odločba o vpisu v register društev;

-          finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja;

-          seznam članov društva z območja občine in število vseh članov društva.

 

Intenzivnost pomoči:

-          do 100 % upravičenih stroškov;

 

Najnižji znesek pomoči je 100,00 EUR, najvišji znesek pomoči je 500,00 EUR.

 

Znesek pomoči: 3.500,00 €

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži odgovorna oseba društva.

 

  1. V.                  RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAČIN RAZPISA

 

Vloga mora biti predložena na predpisanem prijavnem obrazcu, ki mora biti pravilno izpolnjen in vsebovati tudi ustrezna dokazila vlagatelja, navedena v razpisu. Vzorec pogodbe in vzorec zahtevka za izplačilo sredstev vlagatelji vlogi ne prilagajo. Obrazci za posamezne namene javnega razpisa so vlagateljem na voljo od dneva objave razpisa do zaključka, in sicer v tajništvu Občine Gorje, vsak dan v poslovnem času organa in na spletni strani www.gorje.si. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Moniki Breznik na tel. št. 04 575 18 04 ali po e-pošti: monika.breznik@gorje.si.

 

  1. VI.                ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOG

 

Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

Prvi rok za oddajo vlog je do vključno z dnem 04. 05. 2018 in drugi vključno z dnem 31. 08. 2018. Vloge za ukrep 8 upravičenci vlagajo samo za drugi rok, v obdobju od 16. 08. 2018 od 31. 08. 2018.

 

Predviden datum prvega odpiranja vlog za dodelitev sredstev za ukrep 1, ukrep 5 in ukrep 7 je 09. 05. 2018, predviden datum drugega odpiranja pa 05. 09. 2018.

 

Datum, do katerega morajo biti dela oziroma storitve opravljene in predloženi zahtevki z dokazili za izplačilo je 30. 11. 2018.

 

V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.

 

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

 

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z naslovom vlagatelja. Na sprednji strani kuverte (spodaj levo) mora biti napisan tudi naslednji tekst:

»Ne odpiraj – Javni razpis – kmetijstvo 2018, ukrep ____ «.

 

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.

 

  1. VII.              OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

 

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo obravnavala komisija, ki jo je imenoval župan. O dodelitvi sredstev bo na podlagi predlogov komisije odločal direktor občinske uprave, najkasneje 30 dni po odprtju vlog. Zoper odločbo direktorja je dopustna pritožba županu in sicer v roku 15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo na dopolnitev pozvani v roku 8 dni od odpiranja vlog. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva. Če vlagatelj v tem roku vloge ne bo dopolnil, se bo vloga s sklepom zavrgla, neustrezno dopolnjena vloga pa zavrnila. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku razpisnega roka.

 

Odločba postane izvršljiva z dnem pravnomočnosti le-te. Vlagatelji imajo možnost podati izjavo, da se odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru odločba postane pravnomočna že pred potekom pritožbenega roka. Po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredelijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.

 

Če se izbrani upravičenec v 8 dneh od prejema poziva  za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na javni razpis umaknil in ni več upravičen do pomoči po tem razpisu. V primeru, da vlagatelj vloge sam odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti Občino Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

  1. VIII.            MERILA ZA VREDNOTENJE NALOŽB

 

Merila za vrednotenje naložb so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

IX.           NADZOR IN SANKCIJE

 

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila, če se ugotovi:

-          da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

-          da upravičenec projekta ni izvedel ali ga ni izvedel v celoti;

-          da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;

-          da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

 

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

 

 

 

Datum: 22. 03. 2018

Številka: 41010-0009/2018-3

 

 

 

 

Peter Torkar

Župan Občine Gorje

« nazaj na seznam