Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

• Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v občini Bohinj za leto 2018

9. april 2018 do 25. maj 2018

Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Bohinj za leto 2018

06.04.2018 36
Splošno
06.04.2018
25.05.2018 do 23.59
41010-2/2018
Kontaktni podatki
Nataša Fujs
04 577 01 39
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/17) objavlja Občina Bohinj

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove fasad na objektih v občini Bohinj za leto 2018


 1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje obnove fasad v občini Bohinj v letu 2018 za dosego ciljev v skladu z Odlokom o zunanjem izgledu objektov in okolice (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/16).
Občina Bohinj bo sofinancirala celovite obnove fasad, izvedenih v času od objave tega razpisa do 31. oktobra 2018.

2. Upravičenci do razpisanih sredstev
 Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, njihovi zastopniki ali upravniki stanovanjskih objektov, ki na območju občine Bohinj načrtujejo obnovo fasad na objektih in izpolnjujejo razpisne pogoje.
V primeru, da se obnavlja stavba v solastnini, solastnik – investitor lahko poda vlogo kot pooblaščenec soinvestitorjev v njihovem imenu in za njihov račun.
V primeru obnove fasade s strani najemnika objekta, poda vlogo najemnik z upravno overjenim soglasjem lastnika.

3.Splošni in posebni pogoji:
Dela morajo biti izvedena v skladu s prostorskimi akti Občine Bohinj. Barva fasade mora biti usklajena, tradicionalna za to okolje (odtenki bele in svetli odtenki zemeljskih barv).
V primeru, da je objekt oz. območje varovano kot kulturna dediščina, morajo biti dela izvedena skladno s pogoji in smernicami kulturnovarstvene službe (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine).
Na območju varovanja narave (Natura 2000, ekološka pomembna območja, naravna vrednota in TNP) je potrebno pridobiti soglasje službe za varovanje okolja (Agencije RS za okolje).
Prijavitelji ne smejo imeti neporavnanih obveznosti do Občine Bohinj.
Predmet sofinanciranja so lahko le zakonito zgrajeni objekti in novogradnje, ki so starejše od 5 let.
Če je prijavitelj ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki vplivajo na dodelitev subvencije, ali bo sredstva porabil nenamensko ali v nasprotju s predpisi, vlogo in razpisom, mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z zamudni obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila sredstev do plačila.

4. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Posamezne vloge bodo ovrednotene na podlagi podanih meril (opomba: točke se pri točkah b) in f) ne seštevajo):
 
a.) Kategorija registrirane kulturne dediščine:
 • objekt je zavarovan kot dediščina oziroma se nahaja na območju naselbinske dediščine………..5
 
b.) Dotrajanost objekta:
 • močno odpadanje ometa………………………………………………………………………..............6
 • delno odpadanje ometa ali luščenje zaključnega sloja na posameznih mestih…..…......................4
 • vidne poškodbe zaključnega sloja na stavbi oz. močna onesnaženost stavbe….…..…...................2
 
c.) Objekti z neustreznimi arhitekturnimi rešitvami:
 • neustrezna obstoječa barva fasade …………………………………………………….…………....…1
 • moteči elementi na fasadi objekta (napeljava, žlebovi, reklame ipd.)……………….…...................1
 
d.) Delno obnovljeni ali nedokončani objekti:
 • objekt je delno obnovljen ali nedokončan …………………………………………………………....2
(fasada, stavbno pohištvo, balkoni)
 
e.) Lega objekta v prostoru:
 • v bližini državne ceste………………………………………………….………………………….….…2
 • v neposredni bližini naravne ali kulturne znamenitosti ………………………………….…......…...2
 • objekt leži v vaškem jedru……………………………………………………………………………....2
 
f.) Lega objekta v predelu, ki je že obnovljen:
 • objekt leži v bližini obnovljenih stavb ………………………………………………………………...2
(obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 30 m)
 • objekt leži v bližini obnovljenih stavb …………………………….…………………………..……...1
(obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 60 m)
 
5. Dodelitev sredstev
 Občina Bohinj bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih točk sofinancirala do največ 50% vrednosti opravljenih del oziroma ne več kot 12,00 EUR/m2 obnovljene fasade na stavbi. Maksimalni znesek subvencije je 2.000,00 EUR/stavbo, minimalni pa 1.000 EUR.
Komisija bo prejete vloge ovrednotila skladno z merili iz te točke razpisa. Prednost bodo imeli kandidati z doseženim večjim številom točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila s sofinanciranjem vseh presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejšega izbere prijavitelja, ki je dosegel višje število točk iz merila »Kategorija registrirane kulturne dediščine« in nadaljnje iz merila »Dotrajanost objekta«. V kolikor prijavitelji še vedno dosegajo enako število točk pri prej omenjenih kriterijih, se prijaviteljem ustrezno zmanjša delež sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva. V kolikor prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje, se sredstva financiranje drugim prijaviteljem z enakim številom točk ustrezno porazdelijo.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si Občina Bohinj pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku, kot je to določeno s tem razpisom (t.j. manj kot 1.000 EUR). V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.

6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:

 1. Izpolnjen obrazec vloge, *  (OBRAZEC 1)
 2. Predračuni materiala in storitev
 3. Overjeno (upravna overitev) izjavo solastnikov/etažnih lastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli, v kolikor investitor ni lastnik / edini lastnik objekta
 4. Dokazilo o legalnosti objekta (gradbeno ali uporabno dovoljenje)
 5. Vsaj dve fotografiji stanja objekta pred prenovo fasade (barvni tiskan izvod ali oddaja fotografij na elektronskem digitalnem nosilcu ali mediju oziroma po e-pošti na obcina@bohinj.si s pripisom: ''za Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad'')
 6. Potrdilo (soglasje) Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o ustreznosti del (v kolikor je objekt oz. območje varovano kot kulturna dediščina)
 7. Naravovarstveno soglasje Agencije RS za okolje (v kolikor je območje varovano iz vidika narave in je pridobitev soglasja potrebna)
 
* Dokumentacija a) OBRAZEC 1 te točke razpisa je na voljo na spletni strani Občine Bohinj na zavihku Javni razpisi in druge javne objave (http://www.obcina.bohinj.si/Razpisi) oziroma je na voljo za prevzem na Občinski upravi Občine Bohinj v času uradnih ur.
 
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. S prijavo na razpis prijavitelj soglaša z bistvenimi sestavinami pogodbe o sofinanciranju.

7. Način predložitve vlog
 
Vloge morajo biti dostavljene:
 • po pošti priporočeno na: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica (upošteva se datum poštnega žiga do vključno maja 2018) ali
 • osebno v tajništvu Občine Bohinj (najkasneje do 25. maja 2018 do 12. ure).
Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v občini Bohinj za leto 2018« na sprednji strani ter s polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.

8. Roki za odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo 28. maja 2018 ob 9.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj.
V primeru, da v okviru postavljenih rokov sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, bo Občina Bohinj prejemala popolne vloge tudi po tem roku in jih obravnavala po vrstnem redu prejema, vendar najpozneje do 5. oktobra 2018.

9. Obravnava vlog
 Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo je za ta namen imenoval župan. Vse pravočasne in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, navedenih pod točko 4 tega razpisa.
Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki so zahtevane po razpisu. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem danem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
Nepravilno označene, prepozne vloge ali nepravočasno dopolnjene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

10. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa
 Na podlagi predloga strokovne komisije odloča o dodelitvi sredstev Občinska uprava Občine Bohinj praviloma v roku 10 dni od odpiranja vlog. O pritožbi zoper odločitev Občinske uprave odloča župan Občine Bohinj.
S prejemniki sredstev bo Občina Bohinj sklenila pogodbe o sofinanciranju obnove fasad za leto 2018, v katerih se bodo določile medsebojne pravice in obveznosti. Upravičenec je dolžan v roku 5 dni od prejema pogodbe o sofinanciranju podpisati pogodbo. V kolikor v predvidenem času pogodbe ne podpiše, izgubi pravico do dodelitve sredstev.

11. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom
Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 10. novembra 2018 Občini Bohinj predložiti Občini Bohinj popolno končno poročilo o opravljenih delih. Končno poročilo o izvedenih delih naj vsebuje vsaj fotokopije računov za izvedena dela ki so predmet sofinanciranja, barvne fotografije fasade objekta po izvedenih delih obnove fasade ter kratek opis izvedenih del.
V pogodbi se določi način podaje zahtevka za izplačilo sredstev za sofinanciranje.
Pogodbeni znesek bo Občina Bohinj nakazala na transakcijski račun prejemnika sredstev trideseti (30) dan po ogledu zaključenih del na terenu. Ogled opravi strokovna komisija najkasneje do 27. 11. 2018.

12. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka razpisnega roka v času uradnih ur v pisarni št. 22 Občine Bohinj. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Bohinj na zavihku Javni razpisi in druge javne objave (http://www.obcina.bohinj.si/Razpisi).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine Bohinj, pri Nataši Fujs, na telefonski številki 04 577 01 39 ali prek e-pošte: natasa.fujs@obcina.bohinj.si.
 
 
« nazaj na seznam