Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

• Javni razpis za sodelovanje pri razdeljevanju proračunskih sredstev za tradicionalno sušenje krme v kozolcih v občini Bohinj v letu 2018

9. april 2018 do 10. maj 2018

Javni razpis za sodelovanje pri razdeljevanju proračunskih sredstev za tradicionalno sušenje krme v kozolcih v občini Bohinj v letu 2018

06.04.2018 26
Splošno
06.04.2018
10.05.2018 do 23.59
331-1/2018/3
Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 9/17) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme v kozolcih (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 3/15) objavlja
 
JAVNI RAZPIS
za sodelovanje pri razdeljevanju proračunskih sredstev za tradicionalno sušenje krme v kozolcih v občini Bohinj v letu 2018
 
1. Predmet javnega razpisa
Občina Bohinj objavlja razpis za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje tradicionalnega načina sušenja krme v kozolcih. Za sofinanciranje tradicionalnega načina sušenja krme v kozolcih so v proračunu Občine Bohinj za leto 2018 predvidena sredstva v višini 15.500 EUR.
 

2. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki:
 • so vpisana v register kmetijskih gospodarstev – RKG,
 • imajo sedež v občini Bohinj in kmetujejo na območju občine Bohinj,
 • opravljajo dejavnost na kmetiji sami (nosilci kmetije) ali skupno z ostalimi družinskimi člani,
 • imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvajanje dejavnosti po tem Pravilniku,
 • delujejo na področju kmetijstva več kot eno leto, od dneva registracije in pridobitve KMG-MID številke.
 
Izvajalci programa (kmetje in nosilci kmetij) morajo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme v kozolcih:
 • voditi evidenco o številu uporabljenih bran v kozolcu ali branicah
 • voditi evidenco kolikokrat je bila vsaka brana v kozolcu ali v branicah v eni sušilni sezoni v celoti uporabljena
 • do 14. septembra 2018 na Občino Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, posredovati končno poročilo za sušilno sezono 2018,
 • 5 let po zadnji odobritvi sredstev hraniti evidenco v zvezi z razpisom.
 
Na podlagi prijave na tem razpisu in posredovanih končnih poročil, bodo ob koncu sušilne sezone razdeljena proračunska sredstva. Sredstva bodo izplačana upravičencem najkasneje do 31. decembra 2018.
 

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
 • šteje celotna (“obdvana”) brana posušenega sena ali otave – financiranje do 15,00 EUR/brano.
 • velikost brane najmanj 3,5 m x 3,5 m.
 • število “obdvanih” bran v eni letni sušilni sezoni.
 • kolikokrat je bila posamezna brana uporabljena (obdvana) za sušenje v eni sušilni sezoni.
 
4. Potrebna dokumentacija
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v tajništvu Občine Bohinj, na spletni strani Občine Bohinj – http://obcina.bohinj.si. in pri kmetijski svetovalni službi.
 

5. Rok in način dostave vlog
Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s predpisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Bohinj ali jih pošljejo po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
 
Rok oddaje vlog je 10.5.2018 (na zadnji dan navedenega roka za oddajo vlog morajo biti vloge oddane na pošti in poslane s priporočeno pošiljko).
 
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani posamezne ovojnice mora biti izpisano:
 
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – TRADICIONALNO SUŠENJE KRME V KOZOLCIH 2018«.
 
Na hrbtni strani ovojnice morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
 
Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.
 

6. Obravnava vlog
Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za sofinanciranje ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme v kozolcih v občini Bohinj v letu 2018 (v nadaljevanju Komisija).
 
Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno označene vloge za razpisne namene.  Odpiranje vlog bo izvedeno v roku petnajst dni od roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.
 
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne (oddane po 10. 5. 2018), bodo s sklepom zavržene.
 
Komisija bo opravila pregled prispelih vlog. Prijavitelji, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bodo s strani Občine v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene pa zavrnjene.
 
Na podlagi podatkov, ki bodo navedeni v prijavni vlogi, bo komisija opravila ogled stanja na terenu.
 
Po prejemu vseh končnih poročil bo komisija ocenila prispela poročila in opravila izračune za sofinanciranje. Izračune bo komisija predložila pristojnemu organu občine – direktorju občinske uprave. Direktor občinske uprave bo po sprejeti odločitvi izdal odločbe, s katerimi se določi razporeditev razpisanih sredstev, in sicer najpozneje v roku 10 dni od pregleda končnih poročil.
 
Pritožbo na odločbo izdano v okviru tega razpisa lahko prejemnik odločbe poda v roku 15 dni od prejema odločbe na župana Občine Bohinj. Župan bo o pritožbi odločil v roku 30 dni.
 

7. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije in pomoč v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Bohinj, na telefonski številki 04/ 577 01 28 ali na elektronskem naslovu – marusa.velicki.rozman@obcina.bohinj.si.

« nazaj na seznam