Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju občine Radovljica v letu 2018

3. maj 2018 do 31. maj 2018


Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/2002, 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - Odl. US. 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 – Odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017), Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 – Odl. US, 90/2012 in 111/2013) in Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, št. 220/2016 in spremembe) Občina Radovljica objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine

na območju občine Radovljica v letu 2018

 

 

  1. 1.     Podatki o naročniku

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

 

  1. 2.     Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nujnega investicijskega vzdrževanja in obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine – cerkva in kapelic na območju občine Radovljica v letu 2018.

 

Občina Radovljica bo sofinancirala investicijsko vzdrževalna/obnovitvena dela, izvedena v času od 1.1.2018 do 15.11.2018.

 

Upravičeni stroški sofinanciranja:

-        stroški statične sanacije

-        stroški sanacije sten, stebrov in stropov

-        stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh

-        stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov

-        stroški sanacije stavbnega pohištva

-        restavratorski posegi

-        drugi stroški nujnih vzdrževalnih del, ki preprečujejo propadanje oz. omogočajo ohranjanje sakralne stavbne dediščine.

Lastno delo oz. lastni material brez računov ne sodi med upravičene stroške.

 

  1. 3.     Okvirna višina razpisanih sredstev in najvišja višina sofinanciranja

Okvirna višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju občine Radovljica v letu 2018, je 25.000,00 EUR; od tega 20.000,00 EUR za obnovo cerkva in 5.000,00 EUR za obnovo kapelic.

 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 48297 – Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine.

 

Občina Radovljica bo prijavitelju sofinancirala največ do višine 50% bruto vrednosti obnovitvenih del, izvedenih v letu 2018.

 

  1. 4.     Upravičenci do razpisanih sredstev

Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljalci objektov sakralne stavbne dediščine – cerkva in kapelic na območju občine Radovljica.

 

  1. 5.     Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          za sredstva lahko kandidirajo pravne ali fizične osebe, ki so lastniki oziroma upravljavci objekta sakralne stavbne dediščine – cerkve oz. kapelice na območju občine Radovljica,

-          sakralni objekt – cerkev oz. kapelica, ki je predmet prijave, mora biti vpisan v zbirni register nepremične kulturne dediščine,

-          vlagatelj mora pridobiti kulturnovarstveno soglasje za poseg,

-          vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v razpisnem roku,

-          prijavitelj ima izdelan izvedbeni načrt (popis del) in pridobljen predračun za izvedbo obnovitvenih del v letu 2018,

-          prijavitelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo za izvedbo obnovitvenih del ter zagotovljen najmanj 50% delež iz lastnih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih (neobčinskih) virov,

-          finančna konstrukcija investicije mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega javnega razpisa, porabijo v letu 2018.

 

  1. 6.     Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog

Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 

a)     Glede na stopnjo/pomen zaščitenosti nepremične sakralne stavbne dediščine

-        sakralni objekt je razglašen za kulturni spomenik                                    20 točk

-        sakralni objekt je vpisan v zbirni register nepremične kulturne dediščine 10 točk

 

b)     Glede na vrsto predvidenih obnovitvenih del ter stopnjo ogroženosti/poškodovanosti objekta sakralne stavbne dediščine

  1. Nujne izvedbe obnove, katerih odložitev bi lahko povzročila nadaljnjo škodo na objektu oziroma bi njena opustitev lahko imela za posledico trajno uničenje dela pomembne kulturne dediščine                                                       do 80 točk
  2. Redna investicijsko vzdrževalna dela                                                         do 20 točk

 

Prednost pri dodelitvi sredstev sofinanciranja bodo imela nujna oziroma neodložljiva dela na objektih sakralne stavbne dediščine. Komisija lahko glede stopnje ogroženosti sakralnega objekta in nujnosti izvedbe obnovitvenih del pridobi mnenje strokovne institucije.

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj, je 100 točk.

 

Višina dodeljenih sredstev je odvisna od števila dodeljenih točk, vrednosti obnovitvenih del ter razpoložljivih sredstev, ki so namenjena razpisu.

 

7. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge

Razpisna dokumentacija obsega:

-        besedilo javnega razpisa,

-        prijavni obrazec - vloga,

-        vzorec pogodbe,

-        končno poročilo o porabi sredstev.

 

Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 26. 4. 2018 do 30. 5. 2018 na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si oziroma v poslovnem času v glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

 

Prijava na razpis mora biti vložena na razpisnih obrazcih občine z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga mora vsebovati:

-        v celoti izpolnjen Prijavni obrazec – Vloga z zahtevanimi prilogami

-        parafiran Vzorec pogodbe.

Občina lahko po potrebi zahteva dodatna pojasnila in dokumentacijo.

 

8. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog

Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis "JAVNI RAZPIS – NEPREMIČNA SAKRALNA DEDIŠČINA 2018 – NE ODPIRAJ". Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

 

Rok za oddajo vlog je 31. 5. 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni občine. Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.

 

V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih prijav, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev.

 

Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno ali bodo nepopolne tudi po roku, določenem za dopolnitev, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.

 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji iz razpisa.

 

Občina Radovljica lahko javni razpis po svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine.

 

9. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru

Odpiranje vlog ter vrednotenje vlog bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo predvidoma 4.6.2018. Odpiranje vlog ni javno.

 

Komisija bo na podlagi prejetih vlog, razpisnih pogojev ter kriterijev pripravila predlog sofinanciranja nepremične sakralne stavbne dediščine v občini Radovljica v letu 2018 in ga predložila občinski upravi, ki bo izdala odločbo o dodelitvi sredstev.

 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem roku za oddajo vlog.

 

Na izdano odločbo se bodo prijavitelji lahko pritožili v roku osmih dni od prejema le-te. Predmet pritožbe ne morejo biti razpisni pogoji ter kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog.

 

Po dokončnosti izdanih odločb se upravičence pozove, da v določenem roku sklenejo pogodbo, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za sofinanciranje umaknil.

 

Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

 

10. Rok porabe dodeljenih sredstev

Skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je 27.11.2018. Dodeljena proračunska sredstva po tem javnem razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2018. Rok, do katerega mora upravičenec občini posredovati končno poročilo o porabi sredstev z zahtevanimi prilogami, je 10.1.2019.

 

11. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na naslovu Občina Radovljica, Oddelek za družbene dejavnosti, Gorenjska cesta 19, Radovljica, pri Tanji Pogačnik, tel. 04/537 23 32, tanja.pogacnik@radovljica.si,

 

 

Številka: 4101-0014/2018-2

Datum: 25. 4. 2018

 

 

Ciril Globočnik l.r.

ŽUPAN

 

 

 

« nazaj na seznam