Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 – Pokroviteljstva župana

3. maj 2018 do 31. oktober 2018

Na podlagi Proračuna Občine Žirovnica za leto 2018, župan Občine Žirovnica objavlja

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 - Pokroviteljstva župana

 

 

 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

 

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.

 

3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:

 • fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju občine Žirovnica in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja,
 • druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oz. projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine Žirovnica.

Na razpisu ne morejo sodelovati:

 • vlagatelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Žirovnica oziroma so njihovi programi v letu 2018 na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Žirovnica ,
 • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

 

4. Pogoji katere morajo izpolnjevati vlagatelji:

 • da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa;
 • da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju občine Žirovnica oziroma izvajajo programe oziroma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine Žirovnica;
 • da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz občine Žirovnica;
 • da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Žirovnica 2018 in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Žirovnica za leto 2018;
 • da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Žirovnica ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.

 

 

5. Vrednotenje posameznih programov oz. projektov:

 

predmet

znesek v EUR

organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov in tekmovanj

100 - 500

udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih

50 - 300

izdaja knjige, brošure, zvočnih zapisov

150 - 200

nakup oz. posodobitev opreme

100 - 200

izvedba dobrodelnih akcij

200 - 400

izvedba izobraževalnih akcij

150 - 200

ostali projekti ali aktivnosti

50 - 100

 

6. Vsak vlagatelj lahko na razpis prijavi največ en program oz. projekt.

 

7. Vrednost sredstev javnega razpisa je 2.500 EUR

 

8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli v letu 2018, in sicer najkasneje do 1.12.2018.

 

9. Razpisni rok: Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani www.zirovnica.si in je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31.10.2018.

 

10. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani www.zirovnica.si.

 

Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v zaprti ovojnici s pripisom »ne odpiraj – javni razpis pokroviteljstva župana 2018«, ter navedbo prijavitelja.

 

Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:

 

 • postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju: komisija),
 • komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. vloge enkrat mesečno, in sicer med 1. in 8. v mesecu, pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo na Občino Žirovnica prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu oz. v več preteklih mesecih, če se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih razlogov ni mogla sestati,
 • če se komisija iz objektivnih razlogov ne more sestati več kot mesec dni, o tem obvesti prijavitelje;
 • vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po prejemu poziva, dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo;
 • komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih,
 • komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov prijaviteljev. V kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, oziroma je pomemben za občino, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga višja sredstva sofinanciranja,
 • Občina Žirovnica lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev,
 • odpiranje vlog ni javno.

 

 

 

Datum: 10.04.2018

Številka: 410-0011/2018

Leopold Pogačar

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 


           Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRIJAVA NA RAZPIS – POKROVITELJSTVA ŽUPANA ZA LETO 2018

 

 

PODATKI O PRIJAVITELJU

 

Polni naziv prijavitelja:

 

 

 

Organizacijska oblika

(ustrezno obkrožite)

-      društvo, klub

-      zveza, združenje

-      zavod

-      fizična oseba

-      drugo: _____________________

Osnovni podatki:

Naslov oz. sedež:

 

Tel./fax:

 

e-mail:

 

Matična številka:

 

Davčna številka:

 

Številka TRR računa:

 

Naziv banke:

 

 

Podatki o odgovorni osebi:

Ime in priimek:

 

Funkcija

 

Tel./fax:

 

e-mail:

 
 

 


 

PODATKI O PROGRAMU OZ. PROJEKTU

 

Natančna vsebinska predstavitev programa oz. projekta (lahko tudi kot priloga):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen porabe proračunskih sredstev (navedite tudi celotno vrednost programa oz. projekta in ostale vire sofinanciranja):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljna skupina uporabnikov, ki jim je program oz. projekt namenjen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navedite število aktivnih članov oziroma nosilcev, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju programa oz. projekta:

 

         ________________

 

Navedite število uporabnikov, katerim je program oz. projekt namenjen:

 

         ________________

 

Koliko časa že izvajate program oz. projekt, ki ga prijavljate:

 

         ________________

 

 

 

 

IZJAVE

 

 1. Izjavljamo, da program oz. projekt, ki ga prijavljamo na Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 - Pokroviteljstva župana ni bil financiran iz proračuna Občine Žirovnica in tudi ni in ne bo prijavljen na katerikoli drugi razpis Občine Žirovnica za leto 2018.

 

 1. Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v tej prijavi točni ter da se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev.

 

 1. Izjavljamo, da ne obstaja omejitev poslovanja z Občino Žirovnica v smislu 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. List RS, št. 45/10), kateri določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Določba drugega odstavka istega člena nadalje določa, da prepoved iz 35. člena smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

 

 

 

 

Datum: ____________                         Ime in priimek odgovorne osebe: _______________________

 

Podpis odgovorne osebe: _____________________________

 

 

 

Žig

 

 


 

VZOREC POGODBE

 

Na podlagi 3. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018 (Ur. list RS št. 85/16) sklepata

 

OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 ŽIROVNICA, ki jo zastopa župan Leopold Pogačar, matična številka: 1332201000, davčna številka: 59713631, transakcijski račun št.: SI56 0139 2010 0007 760, (v nadaljevanju: sofinancer)

 

In

 

«Naziv», «naslov», «pošta», ki ga zastopa «predstavnik» «zastopnik» matična številka: «EMŠOmatična», davčna številka: «davčna», transakcijski račun št.: «TRR», (v nadaljevanju prejemnik)

 

naslednjo

 

 

POGODBO O SOFINANCIRANJU

 

 

 

1. člen

 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2018 za sledeči namen: «namen».

 

2. člen

 

Občina Žirovnica se zavezuje, da bo za namen, določen v 1. členu te pogodbe, zagotovila prejemniku denarna sredstva v znesku «znesek» EUR. Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Žirovnica za leto 2018, proračunska postavka 0421 Pokroviteljstva.

 

3. člen

 

Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun št. «TRR», najkasneje v roku 15 dni po predložitvi poročila in dokazila o izvedenem predmetu pogodbe (kopije računov oz. drugih knjigovodskih listin).

Zadnji rok za oddajo poročila oziroma dokazila iz prejšnjega odstavka je 15.12.2018. Po tem roku prejemnik ni več upravičen do izplačila sredstev iz 2. člena te pogodbe.

 

4. člen

 

Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo proračunska sredstva, ki so predmet te pogodbe, porabil v skladu z zakonom, namensko in racionalno.

Prejemnik sredstev izjavlja, da ne obstaja omejitev poslovanja z občino Žirovnica v smislu 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11), kateri določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Določba drugega odstavka istega člena nadalje določa, da prepoved iz 35. člena smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

 

 

 

5. člen

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da v kolikor prejemnik sredstev ne ravna v skladu s to pogodbo, predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe, sofinancer zahteva vračilo danih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonski stopnji, od dneva prejema sredstev dalje.

 

6. člen

 

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo možno, bo spor reševalo pristojno sodišče.

 

7. člen

 

Ta pogodba je sestavljena v 3 enakih izvodih, od katerih Občina prejme dva izvoda, prejemnik pa en izvod.

 

8. člen

 

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

 

 

 

Številka:

Datum:

 

 

OBČINA ŽIROVNICA

Leopold Pogačar

župan

 

«Naziv» 

«zastopnik» 

«predstavnik»

 

 

 

« nazaj na seznam